Chuyên gia Lean 6 Sigma đai đen

Mục tiêu khóa học

Đối với học viên tham dự
+) Trang bị cho học viên các kiến thức và kỹ năng để trở thành các hạt nhân của Chương trình Lean 6 Sigma, phụ trách LSS đối với một công việc, quá trình hay sản phẩm, cụ thể:
 • Nhận biết và lượng hóa các cơ hội cải tiến;
 • Tổ chức các nhóm cải tiến có sự tham gia của nhiều đơn vị và quản lý các dự án cải tiến;
 • Chỉ đạo chuyên môn cho các nhóm cải tiến, hỗ trợ đai xanh triển khai các hoạt động cải tiến theo DMAIC;
 • Đào tạo, huấn luyện kỹ thuật cải tiến quá trình, phương pháp DMAIC;
 • Tham gia nhận xét, đánh giá tổng kết các dự án cải tiến. 
+) Học viên hoàn thành yêu cầu của khóa học có thể trở thành chuyên gia về cải tiến tại doanh nghiệp hoặc phát triển thành các chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp.
 
Đối với doanh nghiệp
+) Phát triển được đội ngũ cán bộ, chuyên gia nội bộ có các kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện vai trò các hạt nhân của Chương trình Lean 6 Sigma tại doanh nghiệp.
+) Đánh giá hiệu quả/kết quả đầu ra của cán bộ được cử đi học: Trong quá trình tham gia học, học viên sẽ tiến hành triển khai các dự án cải tiến nhằm tối ưu hóa các quá trình, giảm thiểu lãng phí, rút ngắn thời gian sản xuất/cung cấp dịch vụ, tăng năng suất, nâng cao chất lượng và gia tăng sự hài lòng khách hàng tại chính khu vực họ quản lý và phải có sự xác nhận hiệu quả của lãnh đạo doanh nghiệp, thông qua các hoạt động:
 • Xác định vấn đề cần cải tiến (D)
 • Đo lường năng lực quá trình, sản phẩm của doanh nghiệp (M)
 • Phân tích số liệu và kiểm chứng giả thuyết thông qua số liệu thực tế của doanh nghiệp, thiết lập các giải pháp cải tiến (A)
 • Thực hiện/triển khai các giải pháp cải tiến và đánh giá hiệu quả thực hiện dự án cải tiến (I)
 • Tiêu chuẩn hóa và duy trì các cải tiến (C)
 

Nội dung khóa học

Phần 1: Tổng quan về Lean 6 Sigma
 • Ôn lại các kiến thức về đại lượng thống kê; các chỉ số chính trong Lean 6 Sigma: Cpk, Ppk, Z, Yield....
 • Khái quát Lean SixSigma (LSS), tại sao LSS cần thiết cho doanh nghiệp
 • Các loại lãng phí chính trong sản xuất kinh doanh
 • Cấu trúc và xây dựng tổ chức LSS
 • Các vai trò trong tổ chức LSS
 • Vai trò của đai đen trong xây dựng chương trình LSS cho doanh nghiệp
 • Lộ trình chuyển tiếp lên mô hình LSS trong các doanh nghiệp
Phần 2: Triển khai các giai đoạn của Lean 6 Sigma
Giai đoạn Xác Định (Define Phase)
 • Giới thiệu phần mềm phân tích thống kê Minitab
 • Mục đích của bước Xác định vấn đề
 • Các nguyên tắc lựa chọn dự án cải tiến
 • Lựa chọn dự án theo chỉ số KPI
 • Lựa chọn dự án cải tiến bằng sơ đồ SIPOC
 • Lựa chọn dự án cải tiến bằng sơ đồ chuỗi giá  trị VSM (Value stream mapping)
 • Lựa chọn dự án cải tiến bằng FMEA
Giai Đoạn Đo Lường (Measure phase)
 • Mục đích của bước đo lường
 • Chiến lược thu thập thông tin và yêu cầu khách hàng (Voice of Customer
 • Số liệu và các dạng sai số thường gặp trong quá trình đo lường
 • Phân tích độ chệch (bias) và độ tuyến tính (linearity) của hệ thống đo lường bằng Minitab;
 • Các sai lầm thường gặp trong quá trình hiệu chuẩn thiết bị đo lường
 • Phân tích độ lặp (repeatability) và độ tái lập (Reproducibility) của hệ thống đo lường bằng Minitab (Gage R&R với Minitab);
 • Phân tích hệ thống đo lường cho dữ liệu thuộc tính – Đánh giá độ đồng thuận cho dữ liệu định tính của hệ thống đo lường (Attribute agreement analysis);
 • Tổng hợp các các nội dung về phân tích hệ thống  đo lường
 • Các thông số cơ bản của quá trình (Độ lệch chuẩn, phương sai, Cpk, Ppk, Z, Hiệu suất (Yft và Rty), Takt time, Cycle time.
 • Phân tích năng lực quá trình với dữ liệu phân phối chuẩn (normal distribution) và biểu đồ 4 khối (4 blocks diagram);
 • Phân tích năng lực quá trình với dữ liệu nhị thức (binomial distribution).
 • Phân tích năng lực quá trình với dữ liệu Poisson (Poisson distribution).
 • Các kịch bản thường gặp với số liệu không tuân theo qui luật phân phối chuẩn.
 • Phân tích năng lực quá trình với số liệu không tuân theo qui luật phân phôi chuẩn (Nonnormal distribution)
 • Phân tích hiệu suất tổng thể thiết bị / dây chuyền sản xuất (OEE)
Giai Đoạn Phân tích (Analysis)
 • Mục đích của bước phân tích
 • Phương pháp phân tích nguyên nhân gốc bằng công cụ 5Why và sơ đồ cây.
 • Phân tích nguyên nhân bằng sơ đồ quan hệ (relationship diagram)
 • Phân tích nguyên nhân bằng sơ đồ tương đồng (Affinity diagram)
 • Phân tích nguyên nhân và đánh giá mức độ tác động của các yếu tố bằng công cụ AHP (Analytic Hierarchy Process).
 • Một số công cụ phân tích định tính khác (Sơ đồ ma trận, phương pháp tư duy ngược, vv)
Tổng hợp các công cụ phân tích định tính
 • Q&A
 • Các phương pháp phân tích biểu đồ Run chart, Histogram, Box plot, Line plot, vv)
 • Kiểm nghiệm giá trị ngoại lai / số lạc với Minitab
 • Kiểm nghiệm phân phối chuẩn với Minitab
 • Kiểm nghiệm T cho 1 và 2 tập hợp mẫu
 • Kiểm nghiệm phương sai / độ lệch chuẩn cho 1 và 2 tập hợp mẫu
 • Phân tích ANOVA (Kiểm nghiệm giá trị trung bình và phương sai cho nhiều tập hợp mẫu)
 • Tổng hợp các công cụ phân tích thống kê
Giai đoạn cải tiến (Improvement)
 • Brainstorming và lựa chọn các ý tưởng cải tiến (Brainstorming and selecting the best idea)
 • Sáng tạo ý tưởng đột phá với công cụ SCAMPER
 • Phân tích yêu cầu khách hàng (Voice of customer analysis)
 • Quality function deployment (QFD).
 • Các nguyên lý tối ưu khi thiết kế / tái xắp xếp dây chuyền sản xuất
 • Cải tiến hiệu suất và cân bằng dây chuyền sản xuất để cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh
 • Phân tích hồi qui với Minitab
 • Thiết kế thực nghiệm (DOE)
 • TPM (Total productive maintenance / Bảo trì năng suất tổng thể)
 • Tổng hợp các công cụ cải tiến
Phần 3: Thực hành triển khai dự án LSS tại doanh nghiệp điểm
Học viên được trải nhiệm thực hành 01 dự án tư vấn cải tiến năng suất với các công cụ nâng cao của Lean 6 Sigma đai đen tại doanh nghiệp điểm do VNPI theo phương pháp DMAIC:
 • Xác định vấn đề cần cải tiến (D)
 • Đo lường năng lực quá trình, sản phẩm của doanh nghiệp (M)
 • Phân tích số liệu và kiểm chứng giả thuyết thông qua số liệu thực tế của doanh nghiệp, thiết lập các giải pháp cải tiến (A)
 • Thực hiện/triển khai các giải pháp cải tiến và đánh giá hiệu quả thực hiện dự án cải tiến (I)
 • Tiêu chuẩn hóa và duy trì các cải tiến (C)
Phần 4: Trình bày báo cáo
 • Trình bày báo cáo nhóm tại doanh nghiệp điểm do VNPI lựa chọn
 • Trình bày dự án cải tiến tại chính khu vực học viên quản lý.
Bài tập tình huống và thực hành được áp dụng trong các phần trên.
 

Giảng viên

- Giảng viên có gần 20 năm kinh nghiệm làm việc với vai trò là trưởng Back Belt, quản lý các dự án cải tiến về Lean 6 Sigma tại LG, Microsoft Mobile Việt Nam
- Là chuyên gia tư vấn trưởng về Lean 6 Sigma và triển khai tư vấn thành công Lean 6 Sigma cho nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam.
 

Đối tượng tham dự

 • Lãnh đạo, Cán bộ Quản lý của Đơn vị/Bộ phận;
 • Cán bộ quản lý sản xuất, kỹ thuật, chất lượng…
 • Quản đốc, phó quản đốc phân xưởng
 • Các cán bộ tư vấn về năng suất chất lượng hoặc chuẩn bị thành cán bộ tư vấn của các tổ chức.
 
Đăng ký khóa học
Bạn muốn đăng ký các khóa học xin vui lòng nhập chính xác email và số điện thoại bạn thường dùng (ở mẫu đăng ký bên dưới):
Tư vấn trực tuyến
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.
Hà Nội
Liên hệ với tôi qua:
Hoàng Thanh Hường
Liên hệ với tôi qua:
Nguyễn Duy Tùng
TP. Hồ Chí Minh
Liên hệ với tôi qua:
Nguyễn Thị Vân
Đà Nẵng
Liên hệ với tôi qua:
Đỗ Thu Hiền

Thông tin khóa học

Thời gian
24/7-21/9/2019
Địa điểm
số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Học phí
15.000.000 đồng/1 học viên (đã bao gồm 5% VAT, ăn trưa và các chi phí tổ chức khác). Phí tham dự đã được Nhà nước hỗ trợ một phần chi phí phòng học, tài liệu, giải khát giữa giờ… 
Chính sách ưu đãi cho học viên tham dự: Tổ chức/doanh nghiệp có từ 02 đại biểu đăng ký hoặc đã tham gia khóa đào tạo Lean 6 Sigma đai xanh của Viện Năng suất Việt Nam và đăng ký trước ngày 05/07/2019 sẽ được giảm 50% học phí.
 
Hotline: 0912293223
Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 9 Tổng truy cập: 3.358.372
Hotline: 0912293223