Chuyên gia Lean Six Sigma đai đen

Mục tiêu khóa học

a) Đối với học viên tham dự
+) Trang bị cho học viên các kiến thức và kỹ năng để trở thành các hạt nhân của Chương trình Lean 6 Sigma, phụ trách LSS đối với một công việc, quá trình hay sản phẩm, cụ thể:
 • Nhận biết và lượng hóa các cơ hội cải tiến;
 • Tổ chức các nhóm cải tiến có sự tham gia của nhiều đơn vị và quản lý các dự án cải tiến;
 • Chỉ đạo chuyên môn cho các nhóm cải tiến, hỗ trợ đai xanh triển khai các hoạt động cải tiến theo DMAIC;
 • Đào tạo, huấn luyện kỹ thuật cải tiến quá trình, phương pháp DMAIC;
 • Tham gia nhận xét, đánh giá tổng kết các dự án cải tiến. 
+) Học viên hoàn thành yêu cầu của khóa học có thể trở thành chuyên gia về cải tiến tại doanh nghiệp hoặc phát triển thành các chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp.
 
b) Đối với doanh nghiệp:
+) Phát triển được đội ngũ cán bộ, chuyên gia nội bộ có các kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện vai trò các hạt nhân của Chương trình Lean 6 Sigma tại doanh nghiệp.
+) Đánh giá hiệu quả/kết quả đầu ra của cán bộ được cử đi học: Trong quá trình tham gia học, học viên sẽ tiến hành triển khai các dự án cải tiến nhằm tối ưu hóa các quá trình, giảm thiểu lãng phí, rút ngắn thời gian sản xuất/cung cấp dịch vụ, tăng năng suất, nâng cao chất lượng và gia tăng sự hài lòng khách hàng tại chính khu vực họ quản lý và phải có sự xác nhận hiệu quả của lãnh đạo doanh nghiệp, thông qua các hoạt động:
 • Xác định vấn đề cần cải tiến (D)
 • Đo lường năng lực quá trình, sản phẩm của doanh nghiệp (M)
 • Phân tích số liệu và kiểm chứng giả thuyết thông qua số liệu thực tế của doanh nghiệp, thiết lập các giải pháp cải tiến (A)
 • Thực hiện/triển khai các giải pháp cải tiến và đánh giá hiệu quả thực hiện dự án cải tiến (I)
 • Tiêu chuẩn hóa và duy trì các cải tiến (C)
ĐIỀU KIỆN ĐỂ CẤP CHỨNG CHỈ:
Để được cấp chứng chỉ “Chuyên gia Lean 6 Sigma đai đen”, mỗi học viên cần đáp ứng các yêu cầu sau:
 • Vượt qua bài kiểm tra cuối khóa.
 • Tham gia đầy đủ 80% thời gian đào tạo.
 • Tích cực tham gia phát biểu, làm việc nhóm các buổi học trên lớp và thực hành thực tế tại doanh nghiệp.
 • Hoàn thành 01 dự án cải tiến tại Doanh nghiệp thực hành điểm do VNPI lựa chọn.
 • Hoàn thành 01 dự án cải tiến theo DMAIC tại chính khu vực/vị trí mình quản lý có xác nhận hiệu quả của lãnh đạo doanh nghiệp.
 

Nội dung khóa học

Phần 1: Các kiến thức cơ bản của LSS
-  Ôn lại các kiến thức tổng quan về Lean 6 Sigma
 • Khái quát về Lean 6 Sigma;
 • Các tham số sử dụng trong Lean 6 Sigma;
 • Tính toán các tham số thống kê.
-  Cấu trúc và xây dựng tổ chức LSS
 • Các vai trò trong tổ chức LSS; 
 • Vai trò của đai đen trong xây dựng chương trình LSS cho doanh nghiệp.
 • Lộ trình chuyển tiếp lên mô hình LSS trong các doanh nghiệp
-  Lộ trình thực hiện LSS
 • Giai đoạn xác định;
 • Giai đoạn đo lường;
 • Giai đoạn phân tích;
 • Giai đoạn cải tiến;
 • Giai đoạn kiểm soát.
Phần 2: Các công cụ chuyên dụng và nâng cao của LSS
- Các công cụ sử dụng xác định dự án LSS:
 • Lựa chọn vấn đề cần cải tiến theo KPI
 • Sơ đồ chuỗi giá trị VSM
 • Phân tích lưu đồ quá trình với công cụ SIPOC
 • VOC (Voice of customer)
 • FMEA
 • Nguyên tắc và tiêu chuẩn lựa chọn vấn đề cần cải tiến (LG để trong bước analysis)
- Các công cụ sử dụng cho giai đoạn đo lường
 • Mục đích của bước đo lường
 • Phân tích độ chệch (bias) và độ tuyến tính (linearity) của hệ thống đo lường bằng Minitab;
 • Phân tích độ lặp (repeatability) và độ tái lập (Reproducibility) của hệ thống đo lường bằng Minitab (Gage R&R với Minitab);
 • Phân tích hệ thống đo lường cho dữ liệu thuộc tính (Attribute agreement analysis);
 • Ôn tập các khái niệm cơ bản trong chương trình green belt (Độ lệch chuẩn, Cpk, Ppk, phân nhóm, biến động nội nhóm và biển động tổng thể, hiệu suất Yft, Rty, vv);
 • Phân tích năng lực quá trình với dữ liệu phân phối chuẩn (normal distribution) và biểu đồ 4 khối (4 blocks diagram);
 • Phân tích năng lực quá trình với dữ liệu nhị thức (binomial distribution).
- Các công cụ sử dụng cho giai đoạn phân tích:
 • Phân tích biểu đồ với Minitab (Run chart, Histogram, Box plot, Matrix plot, Marginal plot, vv).
 • Phân tích thống kê với Minitab (2-samples T test, 2-variances test, phân tích tương quan / Correlation analysis, Chi-square test, Regression, ANOVA, vv). 
 • Phân tích định tính (Sơ đồ quan hệ, Sơ đồ tương đồng, Matrix analysis, logic tree, 4P analysis, AHP, SWOT, vv).
- Các công cụ ứng dụng cho giai đoạn cải tiến
 • Brainstorming và lựa chọn các ý tưởng cải tiến (Brainstorming and selecting the best idea);
 • Sáng tạo ý tưởng đột phá với công cụ SCAMPER
 • Chuyển đổi nhanh (SMED) với các công cụ CPM/PERT;
 • 5S, TPM (Total productive maintenance / Bảo trì năng suất tổng thể)
 • Nguyên lý thiết kế tối ưu cho quá trình sản xuất (Principles for process redesign methods);
 • Cải tiến hiệu suất và cân bằng dây chuyền (Line balance and efficiency analysis);
 • Phân tích hồi qui đơn biến và đa biến với Minitab (Fit line plot and fit regression model);
 • Qui hoạch thực nghiệm (DOE) và tối ưu hóa thiết kế (Response optimizer) sản phẩm / quá trình sản xuất với Minitab.
- Các công cụ sử dụng cho giai đoạn kiểm soát: 
 • Ôn lại các biện pháp kiểm soát đã học trong chương trình GB (Kế hoạch kiểm soát, process audit, biểu đồ kiểm soát, tiêu chuẩn hóa và qui trình tiêu chuẩn SOP);
 • Cách vẽ các biểu đồ kiểm soát (I-MR; X̅-R; X̅-S; P; NP, C, U) bằng Minitab và các lưu ý khi sử dụng kiểm soát quá trình bằng biểu đồ kiểm soát.
Phần 3: Thực hành triển khai dự án LSS tại doanh nghiệp điểm
-  Thực hành thiết kế một chương trình LSS: Thực hành thiết kế chương trình LSS, thảo luận nhóm, đánh giá kết quả thực hành.
- Thực hành thiết lập dự án LSS: Thực hành thiết lập dự án LSS, thảo luận nhóm, đánh giá kết quả thực hành.
-  Thực hành đo lường: ứng dụng các công cụ chuyên dụng trong giai đoạn đo lường: Thực hành giai đoạn đo lường, thảo luận nhóm, đánh giá kết quả thực hành.
-  Thực hành ứng dụng các công cụ chuyên dụng trong phân tích: Thực hành thực hành giai đoạn phân tích, thảo luận nhóm, đánh giá kết quả thực hành.
-  Thực hành ứng dụng các công cụ chuyên dụng trong giai đoạn cải tiến:Thực hành lựa chọn phương pháp cải tiến, tổ chức hoạt động cải tiến, thảo luận nhóm, đánh giá kết quả làm việc nhóm.
-  Thực hành ứng dụng các công cụ chuyên dụng cho giai đoạn kiểm soát: Thực hành thiết kế các giải pháp kiểm soát, thảo luận nhóm, đánh giá kết quả làm việc nhóm.
-  Tập hợp theo nhóm và báo cáo
-  Ôn tập 
-  Kiểm tra
 
Phần 4: Trình bày báo cáo
- Trình bày báo cáo nhóm tại doanh nghiệp điểm do VNPI lựa chọn 
- Trình bày dự án cải tiến tại chính khu vực học viên quản lý.
Bài tập tình huống và thực hành được áp dụng trong các phần trên.
 

Giảng viên

- Giảng viên có gần 20 năm kinh nghiệm làm việc với vai trò là trưởng Back Belt, quản lý các dự án cải tiến về Lean 6 Sigma tại LG, Microsoft Mobile Việt Nam
- Là chuyên gia tư vấn trưởng về Lean 6 Sigma và triển khai tư vấn thành công Lean 6 Sigma cho nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam.
 

Đối tượng tham dự

- Lãnh đạo, Cán bộ Quản lý của Đơn vị/Bộ phận;
- Cán bộ quản lý sản xuất, kỹ thuật, chất lượng…
- Quản đốc, phó quản đốc phân xưởng
- Các cán bộ tư vấn về năng suất chất lượng hoặc chuẩn bị thành cán bộ tư vấn của các tổ chức.
*) Lưu ý: Học viên tham dự cần có kiến thức về Lean 6 Sigma và đã tham gia triển khai các dự án cải tiến tại doanh nghiệp.
 
Đăng ký khóa học
Bạn muốn đăng ký các khóa học xin vui lòng nhập chính xác email và số điện thoại bạn thường dùng (ở mẫu đăng ký bên dưới):
Tư vấn trực tuyến
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.
Hà Nội
Liên hệ với tôi qua:
Hoàng Thanh Hường
Liên hệ với tôi qua:
Nguyễn Duy Tùng
TP. Hồ Chí Minh
Liên hệ với tôi qua:
Nguyễn Thị Vân
Đà Nẵng
Liên hệ với tôi qua:
Đỗ Thu Hiền

Thông tin khóa học

Thời gian
21/10/2019 - 28/12/2019
Địa điểm
Khách sạn Khăn Quàng Đỏ, Số 94 ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội.
Học phí
Kinh phí: 15.000.000 đồng/1 học viên (đã bao gồm 5% VAT, ăn trưa và các chi phí tổ chức khác). Phí tham dự đã được Nhà nước hỗ trợ một phần chi phí phòng học, tài liệu, giải khát giữa giờ… 
- Chính sách ưu đãi cho học viên tham dự: Tổ chức/doanh nghiệp có từ 02 đại biểu đăng ký hoặc là khách hàng thân thiết Viện Năng suất Việt Nam và đăng ký trước ngày 09/11/2018 sẽ được giảm 30% tổng phí tham dự.
 
Hotline: 0912293223
Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 18 Tổng truy cập: 4.190.005
Hotline: 0912293223