Đề tài nhiệm vụ

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về năng suất và chất lượng

Thuộc chương trình/dự án: Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhóm thực hiện: Ths.Nguyễn Lê Duy
Thời gian thực hiện: 1/2017-12/2017
Mục tiêu: - Thúc đẩy trao đổi thông tin, kinh nghiệm về nâng cao năng suất và chất lượng của các nhà nghiên cứu, chuyên gia, giảng viên và tổ chức/doanh nghiệp có liên quan; - Tiếp tục phổ biến, cập nhật và nâng cao kiến thức về năng suất và chất lượng cho cán bộ lãnh đạo và quản lý của doanh nghiệp; -Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý,cán bộ chuyên môn tại các cơ quan Bộ,ngành,địa phương và doanh nghiệp có vai trò của năng suất chất lượng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua tổ chức các sự kiện và phát hành ấn phẩm.
Chi tiết

Xây dựng mô hình điểm về áp dụng Hệ thống quản lý năng lượng (ISO 50001), Công cụ Hiệu suất thiết bị tổng thể (TPM), và Mô hình sản xuất tinh gọn (Lean)

Thuộc chương trình/dự án: Thuộc Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhóm thực hiện: Mr.Nguyễn Mạnh Tuân
Thời gian thực hiện: 2013-2014
Mục tiêu: - Xây dựng mô hình điểm về áp dụng các HTQL và công cụ cải tiến năng suất, chất lượng nhằm tạo cơ sở cho việc tuyên truyền phổ biến và thúc đẩy áp dụng rộng rãi tại các tổ chức, doanh nghiệp - Nhân rộng các mô hình điểm cho các tổ chức và doanh nghiệp, tạo bước chuyển biến về nhận thức, phương pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
Chi tiết

Triển khai đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam theo phương pháp Chỉ số hài lòng của khách hàng

Thuộc chương trình/dự án: Thuộc Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhóm thực hiện: ThS.Vương Thanh Phương
Thời gian thực hiện: 2014
Mục tiêu: Triển khai mở rộng phương pháp đánh giá chất lượng sản phẩm hàng hóa thông qua Chỉ số hài lòng của khách hàng tại các ngành và doanh nghiệp.
Chi tiết

Nghiên cứu,hướng dẫn áp dụng Hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISO/IEC 27001) và Chỉ số Đánh giá hoạt động chính (KPIs)

Thuộc chương trình/dự án: Thuộc Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhóm thực hiện: ThS.Nguyễn Ngọc Thi
Thời gian thực hiện: 2013-2014
Mục tiêu: Nghiên cứu, áp dụng thí điểm hệ thống quản lý an toàn thông tin theo ISO/IEC 27001:2005 và hệ thống đánh giá các chỉ số hoạt động chính KPIs làm cơ sở cho việc xây dựng và nhân rộng mô hình điểm về áp dụng các HTQL và công cụ cải tiến năng suất, chất lượng tại doanh nghiệp.
Chi tiết
Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 89 Tổng truy cập: 2.965.185
Hotline: 0912293223