Đề tài nhiệm vụ

Triển khai đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam theo phương pháp Chỉ số hài lòng của khách hàng

Thuộc chương trình/dự án: Thuộc Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhóm thực hiện: ThS.Vương Thanh Phương
Thời gian thực hiện: Đang thực hiện
Mục tiêu: Triển khai mở rộng phương pháp đánh giá chất lượng sản phẩm hàng hóa thông qua Chỉ số hài lòng của khách hàng tại các ngành và doanh nghiệp.
Chi tiết

Đào tạo nguồn nhân lực về năng suất và chất lượng giai đoạn 2012-2013

Thuộc chương trình/dự án: Thuộc Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhóm thực hiện: ThS.Nguyễn Thị Anh Thu
Thời gian thực hiện: Đang thực hiện
Mục tiêu: Đào tạo đội ngũ chuyên gia, cán bộ đào tạo, tư vấn về năng suất và chất lượng làm cơ sở cho việc thúc đẩy các hoạt động năng suất và chất lượng trong cả nước.
Chi tiết

Nghiên cứu,hướng dẫn áp dụng Hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISO/IEC 27001) và Chỉ số Đánh giá hoạt động chính (KPIs)

Thuộc chương trình/dự án: Thuộc Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhóm thực hiện: ThS.Nguyễn Ngọc Thi
Thời gian thực hiện: Đang thực hiện
Mục tiêu: Nghiên cứu, áp dụng thí điểm hệ thống quản lý an toàn thông tin theo ISO/IEC 27001:2005 và hệ thống đánh giá các chỉ số hoạt động chính KPIs làm cơ sở cho việc xây dựng và nhân rộng mô hình điểm về áp dụng các HTQL và công cụ cải tiến năng suất, chất lượng tại doanh nghiệp.
Chi tiết

Nghiên cứu, xây dựng phương pháp đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Thuộc chương trình/dự án: Thuộc Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhóm thực hiện: Mr.Nguyễn Anh Tuấn
Thời gian thực hiện: Đang thực hiện
Mục tiêu: Xây dựng mô hình, phương pháp đánh giá chất lượng sản phẩm hàng hóa thông qua chỉ số hài lòng khách hàng
Chi tiết
Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 15 Tổng truy cập: 4.318.479
Hotline: 0912293223