Đề tài nhiệm vụ

Nghiên cứu phương pháp tính đóng góp của khoa học và công nghệ vào tăng trưởng GDP thông qua năng suất yếu tố tổng hợp (TFP)

Thuộc chương trình/dự án: Thuộc Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhóm thực hiện: ThS.Nguyễn Thị Lê Hoa
Thời gian thực hiện: Đang thực hiện
Mục tiêu: - Xây dựng được phương pháp tính toán đóng góp của khoa học và công nghệ vào tăng trưởng kinh tế thông qua năng suất yếu tố tổng hợp (TFP); - Tính toán thử nghiệm đóng góp của khoa học và công nghệ vào tăng năng suất yếu tố tổng hợp (TFP) của nền kinh tế giai đoạn 2011-2015; - Kiến nghị về ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ tăng năng suất và phát triển kinh tế
Chi tiết

Nâng cao hiệu quả hoạt động của tập đoàn, tổng công ty thông qua áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng

Thuộc chương trình/dự án: Thuộc Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhóm thực hiện: ThS.Vũ Hồng Dân
Thời gian thực hiện: Đang thực hiện
Mục tiêu: - Đề xuất định hướng chiến lược nâng cao năng suất chất lượng cho 01 tập đoàn kinh tế thông qua áp dụng các hệ thống quản lý công cụ cải tiến NSCL; - Xây dựng được mô hình điểm về áp dụng HTQL, công cụ cải tiến NSCL tại 01 Tổng công ty, làm cơ sở hoàn thiện phương pháp để đề xuất các phương án triển khai nhân rộng trong những năm tiếp theo.
Chi tiết

Đào tạo kiến thức năng suất chất lượng qua mạng Internet (Web-based Training) năm 2016

Thuộc chương trình/dự án: Thuộc Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhóm thực hiện: Ms.Nguyễn Tuyết Trinh
Thời gian thực hiện: Đang thực hiện
Mục tiêu: Ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức các khóa đào tạo qua mạng Internet (web-based training) nhằm tiếp tục mở rộng quy mô tuyên truyền, phổ biến kiến thức về năng suất và chất lượng cho các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, giảng viên, sinh viên các trường đại học nghiên cứu về năng suất chất lượng, những người làm việc trong lĩnh vực năng suất chất lượng và cộng đồng, góp phần thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng trong cả nước.
Chi tiết

Nghiên cứu, áp dụng thử nghiệm công cụ Lean Six Sigma vào doanh nghiệp Việt Nam

Thuộc chương trình/dự án: Thuộc Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhóm thực hiện: Mr.Vũ Thanh Huyền
Thời gian thực hiện: Đang thực hiện
Mục tiêu: - Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn áp dụng Lean Six Sigma (LSS) tại doanh nghiệp; - Áp dụng thử nghiệm LSS tại 3 doanh nghiệp làm cơ sở hoàn thiện phương pháp triển khai nhân rộng giai đoạn tiếp theo
Chi tiết
Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 15 Tổng truy cập: 4.318.680
Hotline: 0912293223