Đề tài nhiệm vụ

“Nghiên cứu, tính toán và phân tích các chỉ tiêu năng suất (Năng suất lao động, Năng suất vốn, Năng suất các yếu tố tổng hợp - TFP và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của Tỉnh Bình Định"

Thuộc chương trình/dự án: Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020
Nhóm thực hiện: Ths Nguyễn Thị Lê Hoa
Thời gian thực hiện: 2012
Mục tiêu: Nghiên cứu phương pháp tính toán các chỉ tiêu năng suất; tính toán và phân tích các chỉ tiêu năng suất lao động, năng suất vốn và năng suất các yếu tố tổng hợp nhằm xác định thực trạng năng suất của địa phương từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao năng suất, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Chi tiết

Nghiên cứu, xây dựng hệ thống chỉ tiêu và phương pháp đo lường năng suất

Thuộc chương trình/dự án: Thuộc Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhóm thực hiện: ThS.Nguyễn Thị Lê Hoa
Thời gian thực hiện: 2013-2014
Mục tiêu: -Xây dựng hệ thống chỉ tiêu và phương pháp đo lường năng suất các ngành kinh tế, doanh nghiệp và năng suất yếu tố tổng hợp TFP của nền kinh tế; - Xây dựng phương pháp và tài liệu hướng dẫn đo lường năng suất để theo dõi, phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp; - Xây dựng phương pháp thống nhất về xử lý số liệu trong tính năng suất yếu tố tổng hợp
Chi tiết

Nghiên cứu phương pháp tính đóng góp của khoa học và công nghệ vào tăng trưởng GDP thông qua năng suất yếu tố tổng hợp (TFP)

Thuộc chương trình/dự án: Thuộc Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhóm thực hiện: ThS.Nguyễn Thị Lê Hoa
Thời gian thực hiện: 2016
Mục tiêu: - Xây dựng được phương pháp tính toán đóng góp của khoa học và công nghệ vào tăng trưởng kinh tế thông qua năng suất yếu tố tổng hợp (TFP); - Tính toán thử nghiệm đóng góp của khoa học và công nghệ vào tăng năng suất yếu tố tổng hợp (TFP) của nền kinh tế giai đoạn 2011-2015; - Kiến nghị về ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ tăng năng suất và phát triển kinh tế
Chi tiết

Nâng cao hiệu quả hoạt động của tập đoàn, tổng công ty thông qua áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng

Thuộc chương trình/dự án: Thuộc Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhóm thực hiện: ThS.Vũ Hồng Dân
Thời gian thực hiện: 2016-2017
Mục tiêu: - Đề xuất định hướng chiến lược nâng cao năng suất chất lượng cho 01 tập đoàn kinh tế thông qua áp dụng các hệ thống quản lý công cụ cải tiến NSCL; - Xây dựng được mô hình điểm về áp dụng HTQL, công cụ cải tiến NSCL tại 01 Tổng công ty, làm cơ sở hoàn thiện phương pháp để đề xuất các phương án triển khai nhân rộng trong những năm tiếp theo.
Chi tiết
Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 37 Tổng truy cập: 2.965.665
Hotline: 0912293223