Đề tài nhiệm vụ

Xây dựng mô hình điểm về áp dụng Hệ thống quản lý năng lượng (ISO 50001), Hệ thống quản lý năng lương (ISO 50001), Hệ thống quản lý an ninh thông tin ISO 27000, Hệ thống quản lý tinh gọn Lean, Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể TP, và Chỉ số đánh giá hoạt động chính KPIs

Thuộc chương trình/dự án: Thuộc Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhóm thực hiện: ThS.Nguyễn Thế Cường
Thời gian thực hiện: Đang thực hiện
Mục tiêu: Xây dựng được 89 mô hình điểm về áp dụng hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001, Hệ thống quản lý an toàn thông tin ISO 27000, Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể (TPM), Hệ thống quản lý tinh gọn (Lean), Chỉ số hoạt động chính (KPIs) nhằm tạo cơ sở cho việc tuyên truyền phổ biến và thúc đấy áp dụng rộng rãi tại các tổ chức, doanh nghiệp.
Chi tiết

Nhân rộng áp dụng hệ thống quản lý tích hợp và công cụ cải tiến năng suất chất lượng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực miền Trung

Thuộc chương trình/dự án: Thuộc Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhóm thực hiện: Ths.Nguyễn Ngọc Thi
Thời gian thực hiện: Đang thực hiện
Mục tiêu: Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao năng suất chất lượng và khả năng cạnh tranh thông qua áp dụng tích hợp hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng
Chi tiết

Nhân rộng áp dụng các công cụ: Quản lý tinh gọn (Lean), Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể (TPM) và Chỉ số đánh giá hoạt động chính (KPI) vào doanh nghiệp Việt Nam

Thuộc chương trình/dự án: Thuộc Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhóm thực hiện: Ths.Nguyễn Thanh Hải
Thời gian thực hiện: Đang thực hiện
Mục tiêu: - Thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam áp dụng các mô hình cải tiến năng suất chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doạnh nghiệp Việt Nam. - Tạo bước chuyển biến về nhận thức trong cộng đồng doanh nghiệp về lợi ích của việc áp dụng các công cụ nâng cao năng suất chất lượng, qua đó duy trì và nâng cao phong trào năng suất chất lượng trong cả nước.
Chi tiết

Đào tạo chuyên gia về Lean Six Sigma đai vàng, đai xanh, đai đen cho các doanh nghiệp và cán bộ tư vấn năng suất chất lượng tại các tổ chức sự nghiệp của các Bộ, ngành và địa phương

Thuộc chương trình/dự án: Thuộc Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhóm thực hiện: ThS.Vũ Thị Hồng Minh
Thời gian thực hiện: Đang thực hiện
Mục tiêu: Phát triển đội ngũ chuyên gia nòng cốt về Lean Six Sigma đáp ứng yêu cầu phổ biến, nhân rộng áp dụng Lean Six Sigma tại các doanh nghiệp Việt Nam.
Chi tiết
Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 19 Tổng truy cập: 4.318.544
Hotline: 0912293223