Về VNPI

Viện Năng suất Việt Nam (Vietnam National Productivity Institute - VNPI) thành lập năm 1997 với vai trò là cơ quan năng suất quốc gia. Chức năng, nhiệm vụ chính: Nghiên cứu, kiến nghị chính sách và các giải pháp nâng cao năng suất quốc gia. Cung cấp dịch vụ tư vấn, đào tạo về quản lý và phát triển doanh nghiệp. Cập nhật và chuyển giao tri thức, kinh nghiệm về nâng cao năng suất của quốc tế vào Việt Nam.
 
HOẠT ĐỘNG VÀ DỊCH VỤ
 
1. Nghiên cứu, kiến nghị chính sách và các giải pháp nâng cao năng suất quốc gia
 • Nghiên cứu và đề xuất về chiến lược, chính sách và cơ chế về nâng cao năng suất lao động, năng suất yếu tố tổng hợp (TFP) của nền kinh tế, ngành kinh tế; các chương trình, dự án về phát triển phong trào năng suất quốc gia tại Việt Nam;
 • Nghiên cứu, tính toán và phát hành báo cáo chuyên sâu, định kỳ về năng suất lao động, năng suất yếu tố tổng hợp (TFP); xuất bản ấn phẩm, bản tin, báo cáo kết quả nghiên cứu và hoạt động liên quan tới năng suất; xây dựng cơ sở dữ liệu về các chỉ tiêu năng suất và thực hành tốt về năng suất;
 • Nghiên cứu và xây dựng mô hình điểm về áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng. Tổ chức đánh giá, ghi nhận các mô hình doanh nghiệp điểm, doanh nghiệp thực hành tốt về cải tiến năng suất;
 • Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng mạng lưới chuyên gia về năng suất. Tham gia, phối hợp xây dựng và triển khai các đề án, dự án, chương trình thúc đẩy nâng cao năng suất tại các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố;
 • Phổ biến và cung cấp thông tin, kiến thức về năng suất: tổ chức sự kiện quảng bá, hội nghị, hội thảo; tổ chức các đoàn học tập, khảo sát trong nước và quốc tế; phát hành ấn phẩm, tài liệu, phần mềm; phát triển mạng lưới thành viên các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực năng suất.
2. Cung cấp dịch vụ tư vấn, đào tạo về quản lý và phát triển doanh nghiệp
a) Dịch vụ đào tạo: 
 • Nội dung: đào tạo về ứng dụng các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng như áp dụng hệ thống, công cụ quản lý tiên tiến; đào tạo chuyên gia, cán bộ thực hành cải tiến năng suất chất lượng; chuyên gia đánh giá trưởng; giám đốc/quản lý sản xuất; đào tạo kỹ năng cho quản lý cấp trung, tổ trưởng sản xuất, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề v.v.;
 • Hình thức đào tạo: đào tạo tập trung hoặc đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp; đào tạo kết hợp với thực hành nhằm nâng cao khả năng ứng dụng và triển khai các hoạt động cải tiến cho học viên; đào tạo trực tuyến (E-Learning) v.v.

b) Dịch vụ tư vấn: 
 • Xây dựng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, ISO 50001, ISO 31000, ISO/TS 16949, ISO 13485, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 17025, OHSAS 18001, SA 8000, ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17021 v.v.;
 • Áp dụng mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng: Quản lý tinh gọn - Lean, TPM, 6 Sigma, KPIs, Kaizen, 5S, 7 Tools, TQM, CRM, BSC, KM, đánh giá hiệu quả công việc nhân viên, khảo sát sự hài lòng của nhân viên v.v.;
 • Hệ thống quản lý tích hợp các tiêu chuẩn và công cụ cải tiến năng suất và chất lượng: hệ thống tích hợp chất lượng - môi trường - an toàn, hệ thống tích hợp theo tiêu chuẩn PAS 99, ISO 9000 + Lean v.v.;
 • Tính toán, đánh giá năng suất doanh nghiệp; đánh giá xác định nhu cầu cải tiến và thực hiện các dự án cải tiến năng suất;
 • Mô hình hoạt động xuất sắc: Business Excellence, cải tiến năng suất toàn diện PMS, năng suất xanh GP, quản lý phát triển bền vững.

c) Đánh giá cấp chứng chỉ Thực hành tốt 
Đánh giá và cấp chứng chỉ Thực hành tốt về 5S, Lean, TPM với sự hỗ trợ của Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) và các chuyên gia của Cơ quan Năng suất Malaysia, Nhật Bản nhằm thúc đẩy doanh nghiệp duy trì và thường xuyên cải tiến việc áp dụng 5S, Lean, TPM, đồng thời tôn vinh những kết quả đạt được của doanh nghiệp.

3. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp nâng cao năng suất và phát triển bền vững
 • Hợp tác với Tổ chức Năng suất châu Á (APO), các tổ chức năng suất quốc gia (NPOs) và tổ chức quốc tế khác trong nghiên cứu, đào tạo chuyên gia thực hành năng suất và xây dựng mô hình điểm về cải tiến năng suất và chất lượng;
 • Phối hợp thực hiện các nghiên cứu, tính toán và so sánh các chỉ số về năng suất cấp quốc gia, cấp ngành; 
 • Hỗ trợ chuyển giao tri thức, cập nhật và chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động năng suất thông qua tổ chức hội nghị hội thảo quốc tế, khảo sát học tập, phát hành ấn phẩm, poster và các hướng dẫn thực hành nâng cao năng suất tại doanh nghiệp.
Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 42 Tổng truy cập: 5.619.269
Hotline: 0912293223