Hệ thống chứng nhận sản phẩm ISO/IEC 17065

1.       Giới thiệu
1.      ISO/IEC 17065 là tiêu chuẩn quy định các yêu cầu đối đối với tổ chức tiến hành đánh giá, chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn, hợp quy. Tiêu chuẩn được các tổ chức chứng nhận (TCCN) sử dụng để thiết lập hệ thống chứng nhận sản phẩm và xin công nhận có đủ năng lực chứng nhận sản phẩm.
2.       Để tiến hành đánh giá, chứng nhận sản phẩm, TCCN phải có một cơ cấu thích hợp cho họat động chứng nhận; có các chuyên gia đánh giá về sản phẩm được chứng nhận và hệ thống đảm bảo chất lượng của cơ sở xin chứng nhận; quy định về các phương thức đánh giá chứng nhận sản phẩm gồm các yếu tố: lấy mẫu, thử nghiệm, đánh giá điều kiện đảm bảo chất lưu lượng, giám sát chất lượng trên thị trường …; xây dựng quy trình đánh giá và các quy định về kháng nghị, tranh chấp …
3.       Các tiêu chuẩn sử dụng để thiết lập hệ thống chứng nhận sản phẩm gồm:
-        ISO/IEC 17067 Đánh giá sự phù hợp – Các cơ sở của chứng nhận sản phẩm và hướng dẫn đối với chương trình chứng nhận
-        ISO/IEC Guide 28:2004 Đánh giá sự phù hợp – Hướng dẫn về một phương thức chứng nhận sản phẩm của bên thứ ba
-       ISO/IEC Guide 53:2005 Đánh giá sự phù hợp – Hướng dẫn sử dụng một hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức trong chứng nhận sản phẩm
-        ISO/IEC 17030:2003 Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu chung về dấu sự phù hợp của bên thứ ba
4.      Tiêu chuẩn ISO/IEC 17065 được ban hành vào năm 2012 thay thế tiêu chuẩn về chứng nhận sản phẩm là ISO/IEC Guide 65:1996.
2.      Đối tượng áp dụng
Các tổ chức đánh giá chứng nhận sản phẩm.
3.      Lợi ích của việc áp dụng
-       Xây dựng hệ thống chứng nhận theo ISO/IEC 17065 là điều kiện bắt buộc để đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
-       Giúp TCCN thiết lập hệ thống chứng nhận theo chuẩn mực quốc tế, hướng tới mục tiêu “Một tiêu chuẩn, một chứng nhận – chấp nhận mọi nơi”.
 
 
Nguồn : Cẩm nang về Kiến thức Năng suất Chất lượng - Viện Năng suất Việt Nam

 

 
Đăng ký tư vấn
Bạn muốn đăng ký tư vấn xin vui lòng nhập chính xác email và số điện thoại bạn thường dùng (ở mẫu đăng ký bên dưới):
Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 16 Tổng truy cập: 4.318.567
Hotline: 0912293223