Năng suất doanh nghiệp

Các giải pháp khoa học và công nghệ nhằm nâng cao tính cạnh tranh và năng suất trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ

Thuộc chương trình/dự án: Thỏa thuận hợp tác theo nghị định thư giữa Viện Năng suất Việt Nam và tổ chức tư vấn Smart Process International – Australia ngày 9/5/2008
Nhóm thực hiện: ThS. Nguyễn Thu Hiền - Viện Năng suất Việt Nam; Ts.John Man- Smart Process International
Thời gian thực hiện: Đang thực hiện
Mục tiêu: Mục tiêu phía Việt Nam • Có được phương pháp đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp thông qua việc thiết lập hệ thống Chỉ số đánh giá hoạt động chính (KPIs - Key Performance Indicators); • Có được công nghệ quản lý giảm thiểu lãng phí, sai lỗi và nâng cao hiệu suất của quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ phù hợp với điều kiện của các doanh nghiệp Việt Nam; • Đào tạo và nâng cao năng lực đội ngũ chuyên gia và giảng viên của cơ quan năng suất quốc gia và các tổ chức, doanh nghiệp trong nước làm nòng cốt để triển khai nhân rộng mô hình cho các doanh nghiệp khác tại Việt Nam. Mục tiêu phía Australia • Hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên gia Việt Nam về áp dụng hệ thống KPIs, công nghệ quản lý giảm thiểu lãng phí, sai lỗivà nâng cao hiệu suất của quá trìnhsản xuất và cung cấp dịch vụ; • Phát triển hợp tác giữa Australia và Việt Nam trong lĩnh vực khoa học và công nghệ và nâng cao năng suất chất lượng.
Chi tiết

Nâng cao hiệu quả hoạt động của tập đoàn, tổng công ty thông qua áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng

Thuộc chương trình/dự án: Thuộc Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhóm thực hiện: ThS.Vũ Hồng Dân
Thời gian thực hiện: Đang thực hiện
Mục tiêu: - Đề xuất định hướng chiến lược nâng cao năng suất chất lượng cho 01 tập đoàn kinh tế thông qua áp dụng các hệ thống quản lý công cụ cải tiến NSCL; - Xây dựng được mô hình điểm về áp dụng HTQL, công cụ cải tiến NSCL tại 01 Tổng công ty, làm cơ sở hoàn thiện phương pháp để đề xuất các phương án triển khai nhân rộng trong những năm tiếp theo.
Chi tiết

Nghiên cứu, áp dụng thử nghiệm công cụ Lean Six Sigma vào doanh nghiệp Việt Nam

Thuộc chương trình/dự án: Thuộc Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhóm thực hiện: Mr.Vũ Thanh Huyền
Thời gian thực hiện: Đang thực hiện
Mục tiêu: - Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn áp dụng Lean Six Sigma (LSS) tại doanh nghiệp; - Áp dụng thử nghiệm LSS tại 3 doanh nghiệp làm cơ sở hoàn thiện phương pháp triển khai nhân rộng giai đoạn tiếp theo
Chi tiết

Áp dụng mô hình Lean Six Sigma (LSS) vào doanh nghiệp Việt Nam

Thuộc chương trình/dự án: Thuộc Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhóm thực hiện: Mr.Vũ Nguyên Xoái
Thời gian thực hiện: Đang thực hiện
Mục tiêu: Thúc đẩy việc áp dụng Lean Six Sigma nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp
Chi tiết
Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 64 Tổng truy cập: 4.691.281
Hotline: 0912293223