"Nghiên cứu, tính toán năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) và đóng góp của tăng TFP vào tăng GRDP của tỉnh Trà Vinh (2015)"

Thuộc chương trình/dự án: Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 12/6/2013
Nhóm thực hiện: Ths. Nguyễn Thị Lê Hoa
Thời gian thực hiện: Đang thực hiện
Mục tiêu: Tính toán các chỉ số năng suất của tỉnh Trà Vinh dựa vào khung lý luận chung về năng suất và số liệu thống kê của tỉnh
"Nghiên cứu, tính toán năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) và đóng góp của tăng TFP vào tăng GRDP của tỉnh Trà Vinh (2015)”
1. Ý nghĩa của dự án
Nghiên cứu được các chỉ tiêu năng suất của tỉnh. Đánh giá được vai trò của năng suất trong phát triển kinh tế của tỉnh.
Nghiên cứu, tính toán được tốc độ tăng năng suất yếu tố tổng hợp (TFP) đóng góp của năng suất yếu tố tổng hợp vào tăng trưởng kinh tế, thông qua chỉ tiêu TFP, đánh giá vai trò của khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế.
Đánh giá phân tích thực trạng năng suất làm cơ sở cho việc đặt các mục tiêu năng suất và giải pháp nâng cao năng suất của tỉnh.
Cơ sở cho nhà quản lý hoạch định chiến lược phát triển cho địa phương.
2. Mục tiêu của dự án
1. Tính toán các chỉ số năng suất của tỉnh Trà Vinh dựa vào khung lý luận chung về năng suất và số liệu thống kê của tỉnh. Một số chỉ số năng suất bao gồm:
- Năng suất lao động
- Năng suất vốn
- Năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP)
Tính cho giai đoạn 2010 – 2014 (tùy vào điều kiện sẵn có của số liệu thống kê, các chỉ số trên có thể được tính theo một số mốc thời gian, ví dụ để tính cho giai đoạn 2010 - 2014 thì cần có số liệu từ năm 1990).
2. Xây dựng cơ sở dữ liệu, tài liệu hướng dẫn tính toán, đào tạo chuyển giao phương pháp tính tốc độ tăng TFP và đóng góp của tăng TFP vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
3. Chương trình đăng ký
Đặt hàng nghiên cứu: Sở Khoa học và Công nghê đặt hàng nằm trong kế hoạch thực hiện Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 12/6/2013 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 28-Ctr/TU ngày 01/02/2013 của Tỉnh ủy Trà Vinh.
4. Nội dung thực hiện
Nội dung thực hiện gồm:
+ Lý luận chung về năng suất và mối quan hệ của năng suất đối với tăng trưởng kinh tế 
+ Tính toán năng suất của tỉnh, bao gồm: Năng suất lao động, Năng suất vốn, năng suất các yếu tố tổng hợp, TFP. Tùy từng số liệu có thể tính cho thời gian nhất định, ít nhất là giai đoạn 2010-2014. So sánh với năng suất lao động chung của cả nước, đưa ra nhận xét, đánh giá chung về năng suất của tỉnh và một số giải pháp nâng cao năng suất dựa trên thực trạng năng suất.
+ Hướng dẫn, chuyển giao phương pháp tính tốc độ tăng TFP và đóng góp của tăng TFP vào tăng trưởng kinh tế cho các cán bộ nghiên cứu năng suất của tỉnh.
5. Sản phẩm
05 Báo cáo chuyên đề
01 bộ tài liệu hướng dẫn phương pháp tính tốc độ tăng TFP và đóng góp của tăng TFP vào tăng trưởng kinh tế
01 bài viết về kết quả tính toán năng suất, tốc độ tăng TFP và đóng góp của tăng TFP vào tăng GDP của tỉnh Trà Vinh
01 Báo cáo tổng hợp
01 Báo cáo tóm tắt.
6. Thời gian hoàn thành: tháng 12/2015

 

Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 13 Tổng truy cập: 4.194.788
Hotline: 0912293223