"Nghiên cứu, tính toán năng suất nền kinh tế, ngành kinh tế, hướng dẫn tính toán năng suất ngành, địa phương và doanh nghiệp "

Thuộc chương trình/dự án: “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” được phê duyệt tại Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 22/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ.
Nhóm thực hiện: Vũ Thị Thu Hà
Thời gian thực hiện: Đang thực hiện
Mục tiêu: Phổ biến, hướng dẫn tính toán đo lường năng suất tới các ngành, cơ quan quản lý, cơ quan chuyên môn các tỉnh, thành phố
"Nghiên cứu, tính toán năng suất nền kinh tế, ngành kinh tế, hướng dẫn tính toán năng suất ngành, địa phương và doanh nghiệp " (Mã số: 05/2015-DA2)
Thuộc Dự án: “ Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng”
Thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” được phê duyệt tại Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 22/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

 1. MỤC TIÊU CỦA NHIỆM VỤ
+ Phổ biến, hướng dẫn tính toán đo lường năng suất tới các ngành, cơ quan quản lý, cơ quan chuyên môn các tỉnh, thành phố;
+ Thu thập và xử lý dữ liệu, tổ chức tính toán năng suất nền kinh tế, các ngành kinh tế.

 1. NỘI DUNG CỦA NHIỆM VỤ
Nội dung 1: Tổ chức hội thảo phổ biến về hệ thống chỉ tiêu, phương pháp tính toán năng suất cho bộ, ngành địa phương:
 • Tổ chức 01 hội thảo phổ biến về xây dựng hệ thống đo, tính toán năng suất cho bộ, ngành:
 • Đối tượng tham dự: các cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn của các bộ/ ngành;
 • Thời gian: 01 ngày,
 • Số người tham dự: 50 người
 • Địa điểm tổ chức: Hà Nội
 • Tổ chức 05 hội thảo phổ biến cho các địa phương về xây dựng hệ thống đo, tính toán năng suất
  • Đối tượng tham dự: các cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn của các địa phương;
  • Thời gian: 1 ngày/ 1 hội thảo
  • Số người tham dự: 50 người/ hội thảo
  • Địa điểm tổ chức: TP. Hà Nội, TP. Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Tây Nam Bộ và khu vực Miền Bắc.
Nội dung 2: Tính toán và báo cáo năng suất nền kinh tế
 • Thu thập, xử lý số liệu và đo lường năng suất nền kinh tế 2014 - 2015;
 • Xây dựng báo cáo năng suất nền kinh tế năm 2014 - 2015.
3- SẢN PHẨM
 • 6 hội thảo về xây dựng hệ thống đo, tính toán năng suất cho các ngành, địa phương
 • Chuyên đề hội thảo:
          + Phương pháp xử lý dữ liệu đầu vào đo năng suất cấp ngành
          + Phương pháp xử lý dữ liệu tính năng suất địa phương

 • Báo cáo năng suất nền kinh tế
 • Chuyên đề nghiên cứu năng suất nền kinh tế:
+ Nghiên cứu, xử lý dữ liệu về đầu tư, lao động và GDP của nền kinh tế, thu nhập của lao động năm 2014 – 2015
+ Nghiên cứu, tính toán giá trị tài sản tích lũy để tính TFP
+ Nghiên cứu tính toán tốc độ tăng TFP và đóng góp của tăng TFP vào tăng GDP
+ Báo cáo tính toán phân tích năng suất lao động, năng suất vốn và TFP của nền kinh tế.
4- THỜI GIAN HOÀN THÀNH: tháng 2/2016.

 
Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 24 Tổng truy cập: 4.318.672
Hotline: 0912293223