“Nghiên cứu, xây dựng hệ thống chỉ tiêu và phương pháp đo lường năng suất” (mã số: 05/2013-DA2)

Thuộc chương trình/dự án: Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” được phê duyệt tại Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 22/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ
Nhóm thực hiện: Ths. Nguyễn Thị Lê Hoa
Thời gian thực hiện: Đang thực hiện
Mục tiêu: - Xây dựng hệ thống chỉ tiêu và phương pháp đo lường năng suất các ngành kinh tế, doanh nghiệp và năng suất yếu tố tổng hợp TFP của nền kinh tế;
“Nghiên cứu, xây dựng hệ thống chỉ tiêu và phương pháp đo lường năng suất” (mã số: 05/2013-DA2)
1. Mục tiêu của đề tài
a) Mục tiêu chung:
-   Xây dựng hệ thống chỉ tiêu và phương pháp đo lường năng suất các ngành kinh tế, doanh nghiệp và năng suất yếu tố tổng hợp TFP của nền kinh tế;
-   Xây dựng phương pháp và tài liệu hướng dẫn đo lường năng suất để theo dõi, phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp;
-   Xây dựng phương pháp thống nhất về xử lý số liệu trong tính năng suất yếu tố tổng hợp.
b) Mục tiêu cụ thể:
-   Xây dựng hệ thống chỉ tiêu, phương pháp đo lường năng suất cấp độ nền kinh tế, ngành kinh tế, doanh nghiệp phù hợp với điều kiện của Việt Nam và có khả năng tham gia so sánh với các nước trong khu vực;
-   Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn đo lường năng suất tại doanh nghiệp;
-   Xây dựng phương pháp xử lý số liệu và tính TFP ở cấp độ nền kinh tế;
-   Xây dựng phương pháp xử lý số liệu và tính TFP ở cấp tỉnh và tính thử nghiệm tại 3 địa phương (Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hải Phòng);
-   Xây dựng phương pháp xử lý số liệu và tính TFP ở cấp độ nhóm ngành (Nông lâm nghiệp, thủy sản; Công nghiệp và xây dựng; Dịch vụ);
-   Xây dựng phương pháp xử lý số liệu và tính TFP ở cấp ngành và tính thử nghiệm tại Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.
2. Các sản phẩm đã hoàn thành theo yêu cầu của nhiệm vụ
1- Hệ thống chỉ tiêu, phương pháp đo lường năng suất cấp độ nền kinh tế, ngành kinh tế, doanh nghiệp và địa phương phù hợp với điều kiện của Việt Nam và có khả năng tham gia so sánh với các nước trong khu vực
-    Các báo cáo nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu năng suất doanh nghiệp:
+   Báo cáo nghiên cứu hiện tại được áp dụng, hiện trạng cơ sở dữ liệu tại các doanh nghiệp
+   Hệ thống chỉ tiêu năng suất cho 2 lĩnh vực sản xuất, dịch vụ
+   Xây dựng phương pháp đo lường năng suất và xử lý dữ liệu cho doanh nghiệp thuộc 2 lĩnh vực sản xuất và dịch vụ
-    Báo cáo nghiên cứu, đề xuất hệ thống chỉ tiêu năng suất cấp nền kinh tế, ngành và địa phương.
2-  Tài liệu hướng dẫn đo lường năng suất

3-  Báo cáo kết quả tính năng suất tại 3 doanh nghiệp, 2 ngành kinh tế và 1 địa phương
4-  Phần mềm xử lý số liệu tính năng suất
5-  Báo cáo phương pháp luận về xử lý số liệu để tính TFP (nền kinh tế, ngành kinh tế và địa phương)
6 - Báo cáo tính thử nghiệm TFP cho nền kinh tế, 3 tỉnh/ thành phố (Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hải Phòng); 3 nhóm ngành (Nông lâm nghiệp, thủy sản; Công nghiệp và xây dựng; Dịch vụ) và 1 ngành kinh tế cụ thể (công nghiệp chế biến, chế tạo) giai đoạn 2010 – 2012.
3.  Thời gian hoàn thành : tháng 6/2014

Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 9 Tổng truy cập: 3.382.596
Hotline: 0912293223