Đánh giá Thực hành tốt 5S

Trở thành tổ chức kiểm định chuyên gia liên quan đến năng suất định hướng tương lai hàng đầu và mở rộng sự chấp nhận các chương trình chứng nhận APO trên toàn thế giới.

1. Giới thiệu

Một chương trình chứng nhận là hoạt động có thể nâng cao sự nhận diện và thẩm quyền của APO với tư cách là một tổ chức năng suất hàng đầu. Chứng nhận năng lực và uy tín của các tổ chức năng suất quốc gia (NPOs) hoặc các chi nhánh của họ với chức năng là tổ chức chứng nhận (CBs) được APO công nhận sẽ gây dựng sự nhận diện thương hiệu APO, trau dồi và mở rộng cộng đồng các chuyên gia, tăng cường sự điều hành của APO trong lĩnh vực năng suất.

Do đó, Cơ quan chủ quản khi xem xét các Kế hoạch chiến lược của APO đã phê chuẩn việc thành lập một cơ quan công chứng. Tổ chức riêng biệt, công bình này được gọi là Cơ quan Chứng nhận APO (APO-AB) nhận trách nhiệm đánh giá và công nhận các CBs theo Yêu cầu chung của APO cho các Cơ quan Chứng nhận: Chứng nhận Chương trình cá nhân, phù hợp với ISO / IEC 17024.

2. Tầm nhìn

Trở thành tổ chức kiểm định chuyên gia liên quan đến năng suất định hướng tương lai hàng đầu và mở rộng sự chấp nhận các chương trình chứng nhận APO trên toàn thế giới.

3. Sứ mệnh

Nâng cao hình ảnh và uy tín của các NPOs/ tổ chức liên kết trong các thành viên APO bằng cách công nhận họ là các CBs đã được APO công nhận về năng suất và các chương trình định hướng trong tương lai. Điều này liên quan đến:

- Đảm bảo tính hợp lệ của các chương trình chứng nhận APO;

- Hợp tác chặt chẽ với các bên liên quan trong các thành viên APO liên quan đến các hoạt động của APO-AB thông qua tham vấn, phối hợp và liên lạc thường xuyên;

- Thúc đẩy các dịch vụ kiểm định APO trên toàn thế giới bằng cách giao ước với các tổ chức quốc tế khác để thúc đẩy các chương trình liên quan đến năng suất và định hướng tương lai;

- Liên tục cải thiện các hoạt động APO-AB, tăng thêm giá trị và đảm bảo tính minh bạch, uy tín, công bằng và khả năng tiếp cận của các thành viên APO thông qua hệ thống kiểm định có hệ thống, có cấu trúc.

4. Chính sách chất lượng

APO-AB cam kết vận hành các chương trình chứng nhận và các dịch vụ liên quan với chất lượng cao nhất tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế để đáp ứng nhu cầu và mong đợi của các chính phủ thành viên APO. Thông qua sự đại diện cân bằng giữa các bên liên quan chính và các bên quan tâm trong hoặc ngoài thành viên APO, APO-AB đảm bảo rằng tính chuyên nghiệp, năng lực, sự công bằng và tính minh bạch của dịch vụ luôn được duy trì.

Thông tin đầy đủ: https://www.apo-tokyo.org/wedo/certified/