Chuyên gia đánh giá trưởng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan hành chính Nhà nước

Đăng ký
Đơn vị có từ 03 đại biểu đăng ký/ 01 khóa sẽ được giảm 5% trên tổng phí tham dự.

Lợi ích của khóa học

Khóa đào tạo “Chuyên gia đánh giá trưởng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015” được thiết kế với 40% thời gian thực hành các kỹ năng đánh giá, qua đó học viên có khả năng:

 • Lập và quản lý các chương trình, kế hoạch đánh giá với vai trò của trưởng đoàn đánh giá;
 • Tổ chức thực hiện cuộc đánh giá bên ngoài theo các chuẩn mực quốc tế (đánh giá các đơn vị hành chính cấp dưới, hoặc các tổ chức/đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước…)
 • Xác định nhu cầu và tổ chức các hoạt động cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.

Học viên đáp ứng đủ điều kiện của khóa đào tạo sẽ được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn đánh giá HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan HCNN theo Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN.

Nội dung khóa học

Phần 1: Quản lý chất lượng và các yêu cầu trong tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015

 • Những khái niệm: sản phẩm, Sản phẩm của các CQHCNN và mức chất lượng …
 • Quản lý chất lượng và bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 9000
 • Các yêu cầu của tiêu chuẩn của TCVN ISO 9001:2015

Phần 2: Tổng quan về hoạt động đánh giá

 • Những khái niệm chung về đánh giá, các loại hình đánh giá
 • Quản lý chương trình đánh giá
 • Lập kế hoạch và chuẩn bị đánh giá
 • Yêu cầu đối với đoàn đánh giá và chuyên gia đánh giá
 • Các hoạt động đánh giá

Phần 3: Kỹ năng đánh giá và trách nhiệm quyền hạn của chuyên gia đánh giá

 • Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 19011 và ISO/IEC 17021-1
 • Kiến thức và kỹ năng cần thiết với chuyên gia đánh giá
 • Trách nhiệm, quyền hạn của chuyên gia đánh giá
 • Trách nhiệm, quyền hạn của Trưởng đoàn đánh giá

Phần 4: Thực hành đánh giá

 • Những việc cần chuẩn bị trước khi tiến hành đánh giá
 • Tìm hiểu về hoạt động của tổ chức được đánh giá
 • Thực hành đánh giá: Quản lý quá trình đánh giá – Phiên họp khai mạc; Áp dụng cách tiếp cận quá trình trong hoạt động đánh giá; Kỹ thuật phỏng vấn, đánh giá tại chỗ…
 • Kết thúc đánh giá và giám sát việc khắc phục/ hành động khắc phục sau đánh giá
 • Giám sát biện pháp khắc phục/ hành động khắc phục những điểm không phù hợp đã phát hiện trong cuộc đánh giá.

*) Ghi chú: Các bài tập thực hành được áp dụng trong toàn bộ thời gian đào tạo..

Tôi muốn đăng ký khóa học

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin để đăng ký khóa của chúng tôi sớm nhất

5S – Công cụ cải tiến hiệu quả công việc và nâng cao năng suất
Chuyên gia đánh giá trưởng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan hành chính Nhà nước
Quản lý hiệu quả trong một thế giới Đại chuyển đổi
Kiến thức quản lý hành chính nhà nước đối với chuyên gia tư vấn, đánh giá
Development of Public-sector Productivity Specialist (APO Certified Public Sector Productivity Specialist)
Workshop on Empowerment of Small-scale Farmers in Adopting Internet of Things Technologies
Conference on Rural Tourism Promotion for Sustainable Socioeconomic Development
5th International Conference on Biofertilizers and Biopesticides: Marketing and Commercialization
Study Mission to a Nonmember Country on Smart Cities and Urban Mobility

Đào tạo theo yêu cầu

Ngoài các khoá học cố định, VNPI sẵn sàng tuỳ chỉnh các khoá đào tạo phù hợp cho doanh nghiệp, tổ chức của bạn. Tuỳ biến các chuyên đề độc nhất và đào tạo tại bất cứ đâu, phù hợp với lịch trình của doanh nghiệp bạn:

- Tuỳ biến địa điểm: Giảng dạy trực tiếp tại tổ chức, doanh nghiệp hoặc địa điểm được yêu cầu
- Tuỳ biến thời gian: Lộ trình và thời lượng đào tạo phù hợp với nhu cầu
- Tuỳ biến bài giảng: Các chuyên đề thiết kế riêng cho tổ chức, doanh nghiệp

Tìm hiểu thêm