Chuyên gia năng suất (theo chương trình chuẩn của Tổ chức Năng suất Châu Á - APO)

Khoá đào tạo “Chuyên gia năng suất” được thiết kế nhằm:

Phát triển đội ngũ chuyên gia nòng cốt triển khai các hoạt động năng suất, chất lượng tại tổ chức, doanh nghiệp nhằm phổ biến, áp dụng các công cụ cải tiến và thực hiện các chương trình cải tiến năng suất đáp ứng yêu cầu của Kế hoạch năng suất và Chương trình 1322.

Góp phần thúc đẩy và phát triển dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố…

Đăng ký
Đơn vị có từ 03 đại biểu đăng ký/ 01 khóa sẽ được giảm 5% trên tổng phí tham dự. Đơn vị đăng ký từ 2 khoá trở lên sẽ được giảm 10% trên tổng phí tham dự.

Lợi ích của khóa học

Nội dung khóa học

Phần 1: Tổng quan về hoạt động năng suất

Phần 2: Kỹ năng chẩn đoán và lập báo cáo đánh giá thực trạng

Phần 3: Các mô hình và các phương pháp cải tiến năng suất tại doanh nghiệp

Phần 4: Quá trình triển khai chương trình cải tiến năng suất tại doanh nghiệp

Phần 5: Giới thiệu các yêu cầu của APO-PS 101 đối với chuyên gia năng suất và cách thức đáp ứng

Phần 6: Thực hành cải tiến tại doanh nghiệp

Phần 7: Tổng kết và thi cuối khoá

*) Ghi chú:

- Chương trình chi tiết sẽ được cấp đến các học viên quan tâm và đăng ký tham dự khoá học.

- Các bài tập thực hành thực tiễn được áp dụng trong các phần trên.

- Học viên đáp ứng yêu cầu của khoá đào tạo sẽ được cấp chứng chỉ.

- Tham gia khoá đào tạo giúp học viên đáp ứng 1 phần yêu cầu của chứng nhận chuyên gia Năng suất.

Tôi muốn đăng ký khóa học

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin để đăng ký khóa của chúng tôi sớm nhất

Nâng cao năng lực quản lý hoá chất trong các nhà máy
Đo lường năng suất và đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp TFP vào tăng trưởng kinh tế của địa phương
Hướng dẫn áp dụng Luật Hoá chất và các quy định vào quản lý hoá chất tại doanh nghiệp
Hướng dẫn áp dụng và đánh giá thực hành tốt 5S
Chuyên gia tư vấn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 trong CQHCNN (đáp ứng yêu cầu của Thông tư 26/2014/TT-BKHCN)
Chuyên gia đánh giá trưởng HTQLCL ISO 9001:2015
Chuyên gia năng suất (theo chương trình chuẩn của Tổ chức Năng suất Châu Á - APO)
Thực hành 7 công cụ kiểm soát chất lượng
Chuyên gia đánh giá nội bộ và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
Hướng dẫn áp dụng và đánh giá thực hành tốt 5S
Chuyên gia đánh giá trưởng HTQLCL ISO 9001:2015
Thực hành 7 công cụ quản lý chất lượng
Chuyên gia năng suất (theo chương trình chuẩn của Tổ chức Năng suất Châu Á - APO)
Chuyên gia Lean Six Sigma đai xanh
Hướng dẫn áp dụng và đánh giá HTQL Môi trường ISO 14001

Đào tạo theo yêu cầu

Ngoài các khoá học cố định, VNPI sẵn sàng tuỳ chỉnh các khoá đào tạo phù hợp cho doanh nghiệp, tổ chức của bạn. Tuỳ biến các chuyên đề độc nhất và đào tạo tại bất cứ đâu, phù hợp với lịch trình của doanh nghiệp bạn:

- Tuỳ biến địa điểm: Giảng dạy trực tiếp tại tổ chức, doanh nghiệp hoặc địa điểm được yêu cầu
- Tuỳ biến thời gian: Lộ trình và thời lượng đào tạo phù hợp với nhu cầu
- Tuỳ biến bài giảng: Các chuyên đề thiết kế riêng cho tổ chức, doanh nghiệp

Tìm hiểu thêm