Hướng dẫn áp dụng và đánh giá nội bộ ISO 9001:2015

Đăng ký

Lợi ích của khóa học

Tham dự khóa học, học viên được hướng dẫn và cung cấp kiến thức về:

  • Các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015
  • Thực hành kỹ năng về đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng

Nội dung khóa học

Phần 1: Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 9001:2015

  • Quá trình soát xét/ sửa đổi tiêu chuẩn ISO 9001 & ISO 9000:2015; Phân tích cơ sở và thuật ngữ trong ISO 9000:2015; Các nguyên tắc quản lý chất lượng; Yêu cầu về hệ thống tài liệu trong ISO 9001:2015; Triển khai và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015

Phần 2: Các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

  • Phân tích  và hướng dẫn các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; Xác định các văn bản cần thiết của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015, Cách thức quản lý thông tin dạng văn bản; Cách thức sử dụng công cụ hỗ trợ (KPI, SWOT, PEST,..)

Phần 3: Quá trình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

  • Xác định bối cảnh của tổ chức; Xác định phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng; Xây dựng kế hoạch triển khai; Đào tạo huấn luyện; Văn bản hóa các quá trình; Thiết lập mục tiêu các quá trình; Đo lường kết quả thực hiện; Cải tiến liên tục

 Phần 4: Tổng quan về các hoạt động đánh giá

  • Các khái niệm và nguyên tắc về đánh giá; Các loại đánh giá; Quản lý chương trình và các bước tiến hành đánh giá

Phần 5: Quá trình đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015

  • Lập kế hoạch đánh giá; Đánh giá hệ thống tài liệu; Xây dựng phiếu hỏi đánh giá tại chỗ (Checklist); Các bước tiến hành đánh giá (họp khai mạc, đánh giá tại các đơn vị, họp kết thúc); Phương pháp đánh giá và xác định sự phù hợp của hệ thống quản lý chất lượng đối với các yêu cầu của ISO 9001:2015; Kỹ thuật đặt câu hỏi, quan sát và xem xét hồ sơ, tài liệu trong quá trình đánh giá tại chỗ; Viết báo cáo đánh giá

Bài tập tình huống và thực hành được áp dụng trong các phần trên.

Chuyên gia/giảng viên Viện Năng suất Việt Nam: Có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và triển khai hệ thống quản lý ISO 9000, 14000, … và các công cụ cải tiến (Lean, 6 Sigma, 5S, …) tại các Tập đoàn, Tổng Công ty, các tổ chức/doanh nghiệp…

Tôi muốn đăng ký khóa học

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin để đăng ký khóa của chúng tôi sớm nhất

Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 9001:2015
Chuyên gia LSS đai xanh
Hướng dẫn áp dụng và đánh giá thực hành tốt 5S
Hướng dẫn áp dụng và đánh giá nội bộ ISO 9001:2015
Quản lý hiệu quả trong một thế giới Đại chuyển đổi
Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể - TPM để tăng tối đa hiệu suất sử dụng máy móc, thiết bị và cải tiến năng suất
Sản xuất thông minh – góc nhìn của nhà quản lý
Chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018
Nhận thức chung về hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018
Quản lý tính gọn Lean – Công cụ giảm thiểu lãng phí và nâng cao năng suất tại doanh nghiệp
Chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015
Nhận thức chung về hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015
Chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
Nhận thức chung về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
5S – Công cụ cải tiến hiệu quả công việc và nâng cao năng suất

Đào tạo theo yêu cầu

Ngoài các khoá học cố định, VNPI sẵn sàng tuỳ chỉnh các khoá đào tạo phù hợp cho doanh nghiệp, tổ chức của bạn. Tuỳ biến các chuyên đề độc nhất và đào tạo tại bất cứ đâu, phù hợp với lịch trình của doanh nghiệp bạn:

- Tuỳ biến địa điểm: Giảng dạy trực tiếp tại tổ chức, doanh nghiệp hoặc địa điểm được yêu cầu
- Tuỳ biến thời gian: Lộ trình và thời lượng đào tạo phù hợp với nhu cầu
- Tuỳ biến bài giảng: Các chuyên đề thiết kế riêng cho tổ chức, doanh nghiệp

Tìm hiểu thêm