Regulatory Management Framework to Enhance Productivity

Các quy tắc là rất cần thiết để thúc đẩy năng suất và phúc lợi xã hội. Quản trị tốt theo quy tắc bao gồm đánh giá các chính sách, thể chế và các thủ tục để chỉ ra nơi cần cải cách. Một hội thảo APO 2019 về Phát triển Hệ thống Nguyên tắc Quản lý đã phác thảo một khung đánh giá giải quyết các thực tiễn hiện tại và các lỗ hổng thực thi. Ấn phẩm báo cáo này tinh chỉnh khuôn khổ đó để làm rõ những điều cơ bản của các chức năng hệ thống quy tắc tốt và cách chúng giúp đáp ứng các mục tiêu năng suất và phát triển.

Link tải: https://www.apo-tokyo.org/publications/project_reports/regulatory-management-framework-to-enhance-productivity/