Green Productivity and Integrated Community Development – The Vietnam Experience 2006

Dựa trên các dự án trình diễn APO được thực hiện tại Việt Nam, 1998 - 2003, bảy chương và 10 trường hợp làng được nghiên cứu cho thấy năng suất xanh có thể được kết hợp vào phát triển cộng đồng như thế nào. Cả những lợi thế và khó khăn của phương pháp đó được mô tả.

Link tải sách: https://www.apo-tokyo.org/publications/ebooks/green-productivity-and-integrated-community-development-the-vietnam-experience-apo-demonstration-projects-in-vietnam-1998-2003-pdf-917kb/