Postharvest Management of Fruit and Vegetables in the Asia-Pacific Region 2006

Ước tính thiệt hại sản xuất sau thu hoạch là khác nhau nhưng vẫn rất lớn, đại diện cho nhiều loại chất thải có thể được ngăn chặn. Biên soạn này chứa các tài liệu quốc gia và tài liệu được trình bày tại hai hội thảo APO về chủ đề này và bao gồm tất cả các tác nhân trong quản lý sau thu hoạch.

Link tải sách: https://www.apo-tokyo.org/publications/ebooks/postharvest-management-of-fruit-and-vegetables-in-the-asia-pacific-region-pdf-1-7mb/