Quality Enhancement in Food Processing Through HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) 2004

HACCP là hệ thống được quốc tế công nhận để quản lý an toàn thực phẩm cho tất cả những người liên quan đến sản xuất, chế biến, lưu trữ và phân phối thực phẩm cho con người. Tập này chứa năm bài báo tài nguyên quốc tế và 16 bài báo quốc gia nhấn mạnh tầm quan trọng của HACCP và làm thế nào nó có thể được các doanh nghiệp vừa và nhỏ chấp nhận trong lĩnh vực thực phẩm.

Link tải sách: https://www.apo-tokyo.org/publications/ebooks/quality-enhancement-in-food-processing-through-haccp-hazard-analysis-and-critical-control-point-pdf-1-9mb/