Trở về

Building a network of productivity specialists in Asia

27/10/2020 lúc 02:39

The Productivity Specialists Certification Scheme is one of the Asian Productivity Organization's Scheme for person certification, which aims to build a network of productivity specialists in the region.

Xây dựng mạng lưới chuyên gia năng suất khu vực châu Á

27/10/2020 lúc 02:21

Chương trình chứng nhận chuyên gia năng suất là một trong các chương trình chứng nhận năng lực cá nhân của Tổ chức Năng suất châu Á nhằm xây dựng mạng lưới các chuyên gia năng suất trong khu vực.

Phát triển năng suất dựa trên đổi mới sáng tạo - yếu tố then chốt trong tăng trưởng kinh tế

23/10/2020 lúc 08:52

Nhấn mạnh vai trò của nâng cao năng suất, Thứ trưởng Lê Xuân Định cho rằng năng suất được coi là yếu tố then chốt trong phát triển kinh tế và năng suất dựa trên nền tảng đổi mới sáng tạo được coi là động lực tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Năng suất Việt Nam và Đại học Kinh tế quốc dân

15/10/2020 lúc 11:18

Ngày 14/10, Viện Năng suất Việt Nam và Đại học Kinh tế quốc dân đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với mục tiêu thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam và năng suất của cộng đồng doanh nghiệp và năng suất quốc gia.