Trở về

Một số vấn đề về đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp

16/09/2020 lúc 03:51

Năng lực đổi mới sáng tạo của một doanh nghiệp trước hết là khả năng hiểu và đáp ứng với các điều kiện thay đổi bối cảnh, theo đuổi các cơ hội mới, tận dụng kiến ​​thức, sự sáng tạo của mọi người trong doanh nghiệp, đồng thời phối hợp tốt với các bên liên quan và đối tác bên ngoài.

Quản lý đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp với bộ tiêu chuẩn ISO 56000

16/09/2020 lúc 02:49

Đổi mới sáng tạo thể hiện tính mới hoặc sự thay đổi cơ bản, qua đó tạo ra giá trị mới hoặc thay đổi các giá trị hiện có. Sự thành công của đổi mới sáng tạo thông qua 04 động lực chính: sự hợp tác sáng tạo (creative collaboration), tư duy đổi mới sáng tạo (innovation mind-set), hệ thống công việc (systems of work) và văn hóa đổi mới sáng tạo (innovation culture). Bộ tiêu chuẩn ISO 56000 chỉ ra phương thức quản lý đổi mới sáng tạo theo tiêu chuẩn, với nội dung quản lý đổi mới sáng tạo theo hệ thống quản lý, đánh giá quản lý đổi mới hệ thống sáng tạo và quản lý sở hữu trí tuệ.

Official approval for the National Program of Improving productivity and quality of enterprises until 2030

04/09/2020 lúc 02:14

Vietnamese Prime Minister has just approved the National Program support that support enterprises to improve their productivity and quality of products and commodities in the period 2021-2030.

Chính thức phê duyệt Chương trình nâng cao năng suất chất lượng doanh nghiệp đến năm 2030

04/09/2020 lúc 02:08

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp (DN) nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030.