Trở về

Mô hình khái niệm thông minh - Smart city

23/10/2017 lúc 02:00

Các đô thị cần được thiết kế một cách thông minh từ ban đầu, ngay khi có thể, cùng với sự tăng trưởng liên tục cũng như mở rộng