Trở về

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN NAM PHƯƠNG - MỘT ĐIỂN HÌNH THÀNH CÔNG TRONG ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP CẢI TIẾN KAIZEN

08/03/2021 lúc 01:02

Phương pháp cải tiến liên tục Kaizen là một trong những phương pháp cải tiến năng suất được nhiều doanh nghiệp áp dụng thành công, trong số đó có những doanh nghiệp thông qua áp dụng Kaizen đã tạo ra những chuyển biến thật sự rõ rệt trong sản xuất, quản lý và hiệu quả kinh doanh. Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp điện Nam Phương là một trong những điển hình áp dụng thành công phương pháp cải tiến Kaizen, thông qua áp dụng Kaizen, công ty đã tạo thay đổi mạnh mẽ từ ý thức, trình độ của người lao động đến phương pháp làm việc và nhất là đẩy mạnh hoạt động cải tiến.

Cải tiến năng suất doanh nghiệp – bài học kinh nghiệm từ Công ty cổ phần tạo hình cơ khí Việt Nam thông qua áp dụng phương pháp cải tiến liên tục Kaizen

03/03/2021 lúc 00:53

Triển khai nhiệm vụ “Đào tạo, hướng dẫn thực hành phương pháp cải tiến liên tục Kaizen tại các doanh nghiệp ngành công nghiệp” thuộc dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp”, chuỗi bài viết về thực hành Kaizen được nhóm chuyên gia tổng hợp, biên soạn nhằm phổ biến kiến thức, kinh nghiệm để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận có hệ thống với Kaizen, một phương pháp cải tiến năng suất chất lượng đã khá quen thuộc nhưng chưa được thấu hiểu để thực hành có hiệu quả.

ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP CẢI TIẾN LIÊN TỤC KAIZEN KHƠI DẬY TINH THẦN SÁNG TẠO, ĐỔI MỚI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH SINH VIỆT

26/02/2021 lúc 00:48

Triển khai nhiệm vụ “Đào tạo, hướng dẫn thực hành phương pháp cải tiến liên tục Kaizen tại các doanh nghiệp ngành công nghiệp” thuộc dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp”, chuỗi bài viết về thực hành Kaizen được nhóm chuyên gia tổng hợp, biên soạn nhằm phổ biến kiến thức, kinh nghiệm để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận có hệ thống với Kaizen, một phương pháp cải tiến năng suất chất lượng đã khá quen thuộc nhưng chưa được thấu hiểu để thực hành có hiệu quả.

THỰC HÀNH PHƯƠNG PHÁP CẢI TIẾN LIÊN TỤC KAIZEN – NHỮNG THÀNH CÔNG BƯỚC ĐẦU TẠI CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP ĐẠI Á

24/02/2021 lúc 00:29

Triển khai nhiệm vụ “Đào tạo, hướng dẫn thực hành phương pháp cải tiến liên tục Kaizen tại các doanh nghiệp ngành công nghiệp” thuộc dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp”, chuỗi bài viết về thực hành Kaizen được nhóm chuyên gia tổng hợp, biên soạn nhằm phổ biến kiến thức, kinh nghiệm để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận có hệ thống với Kaizen, một phương pháp cải tiến năng suất chất lượng đã khá quen thuộc nhưng chưa được thấu hiểu để thực hành có hiệu quả.

Áp dụng phương pháp cải tiến liên tục kaizen tại Doanh nghiệp Tư nhân SXTM An Việt những kết quả đạt được và định hướng tương lai

19/02/2021 lúc 11:16

Triển khai nhiệm vụ “Đào tạo, hướng dẫn thực hành phương pháp cải tiến liên tục Kaizen tại các doanh nghiệp ngành công nghiệp” thuộc dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp”, chuỗi bài viết về thực hành Kaizen được nhóm chuyên gia tổng hợp, biên soạn nhằm phổ biến kiến thức, kinh nghiệm để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận có hệ thống với Kaizen, một phương pháp cải tiến năng suất chất lượng đã khá quen thuộc nhưng chưa được thấu hiểu để thực hành có hiệu quả.