Trở về

Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng lộ trình, kế hoạch để cải tiến, thúc đấy sản xuất thông minh trong nhà máy

18/12/2020 lúc 02:09

Ngày 17-18/12/2020, Viện Năng suất Việt Nam triển khai Đánh giá mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp với Công nghiệp 4.0 tại Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu về công nghệ. 

Những thách thức lớn trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến thúc đẩy nâng cao năng suất của Việt Nam

16/12/2020 lúc 10:03

Trong khuôn khổ Hội thảo báo cáo các kết quả đạt được của nhiệm vụ Xây dựng kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyên gia Nguyễn Thị Lê Hoa đã chỉ ra hai nguyên nhân chính để lý giải cho những vấn đề trên.

Đánh giá hiệu quả hoạt động của khu vực doanh nghiệp nhà nước góp phần nâng cao năng suất của Việt Nam

16/12/2020 lúc 09:35

Trong buổi hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyên gia của Viện Năng suất Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Dần đã chia sẻ “Khu vực kinh tế nhà nước có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam, do đó nếu khu vực kinh tế nhà nước hoạt động thiếu hiệu quả thì sẽ tạo ra các tác động tiêu cực đến năng suất tổng thể của nền kinh tế. Vì vậy, trong chương trình năng suất tổng thể, doanh nghiệp nhà nước cần trở thành các doanh nghiệp dẫn dắt phong trào cải tiến năng suất”.

Thực hành phương pháp cải tiến liên tục Kaizen - Quá trình triển khai tại doanh nghiệp tư nhân SXTM An Việt

15/12/2020 lúc 07:00

Dự án triển khai trong vòng 06 tháng với mục tiêu chính là đổi mới hoạt động sản xuất của công ty và xây dựng nhận thức về cải tiến liên tục cho cán bộ nhân viên công ty.

Kinh nghiệm của một số quốc gia về xây dựng và phát triển kể hoạch tổng thể nâng cao năng suất

02/12/2020 lúc 09:24

Trong khuôn khổ hội thảo Báo cáo các kết quả nghiên cứu và trình bày Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyên gia kinh tế Nguyễn Thị Lê Hoa, đã chia sẻ một số mô hình điển hình xây dựng các kế hoạch nâng cao năng suất tổng thể quốc gia của một số quốc gia phát triển và đang phát triển của Châu Á.