Tin tức

Trở về

Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng lộ trình, kế hoạch để cải tiến, thúc đấy sản xuất thông minh trong nhà máy

Ngày 17-18/12/2020, Viện Năng suất Việt Nam triển khai Đánh giá mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp với Công nghiệp 4.0 tại Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu về công nghệ. 

Ngày 31/8/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định 1322/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao và chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2021 -2030, trong đó có nội dung nhiệm vụ nghiên cứu, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết lập, tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp; áp dụng tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh dịch vụ thông minh.

Thời gian qua, Viện Năng suất Việt Nam đã tiến hành các hoạt động nghiên cứu nhu cầu các doanh nghiệp về chuyển đổi số, các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong đó có giải pháp quản lý, giải pháp công nghệ thông tin, từ đó tìm hiểu và lựa chọn doanh nghiệp điểm tham gia chương trình. Công ty CP Thủy điện Thác mơ (tỉnh Bình Phước) là một trong những công ty đang quan tâm về hoạt động cải tiến năng suất, chuyển đổi số và mong muốn được hỗ trợ đánh giá mức độ sẵn sàng cho sản xuất thông minh cũng như tham gia Chương trình hỗ trợ.

Ngày 17-18/12/2020, tại Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ, Viện Năng suất Việt Nam triển khai Đánh giá mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp với Công nghiệp 4.0 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá và xác định vị trí của mình trong quá trình chuyển đổi số, khả năng duy trì lợi thế cạnh tranh và mức độ sẵn sàng cho sản xuất thông minh; cung cấp cho doanh nghiệp nhìn sâu vào thực trạng quản lý các hoạt động năng suất, chất lượng và đổi mới; khuyến nghị, đề xuất cho doanh nghiệp các giải pháp; lựa chọn ưu tiên các giải pháp trong thời gian ngắn, trung và dài hạn; và giúp doanh nghiệp định hướng được lộ trình triển khai các hoạt động năng suất, chất lượng và đổi mới.

Chuyến khảo sát doanh nghiệp có sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu về công nghệ, cụ thể: TS. Hà Minh Hiệp - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; TS.Phạm Hiền -Viện Nghiên cứu CSIRO, ÚC; ThS.Phạm Trung Hiếu - Giám đốc Phát triển Dự án, Khu vực Đông Dương kiêm Đại diện Việt Nam – Haskell; Ông Ngô Việt Hải - Phó TGĐ Công ty Advantech Việt Nam Technology. Theo đó, các chuyên gia đã tiến hành khảo sát thực trạng hoạt động và nền tảng chuyển đổi số, sản xuất thông minh của doanh nghiệp; phỏng vấn và đánh giá trực tiếp theo 4 trụ cột chính: Quản lý doanh nghiệp, Quản lý Năng suất, Nền tảng cơ sở vật chất cho chuyển đổi số và Sản xuất thông minh. Từ đó, các chuyên gia cùng nhau trao đổi, thảo luận và đề xuất các giải pháp chuyển đổi số cho Công ty thông qua kết nối trực tuyến.

TS. Hà Minh Hiệp - Phó Tổng cục trưởng TCĐLCL tham gia đoàn khảo sát thực trạng và nền tảng chuyển đổi số, sản xuất thông minh 

...và đánh giá mức độ sẵn sàng với Công nghiệp 4.0.

Ông Ngô Việt Hải - Phó TGĐ Công ty Advantech Việt Nam Technology đề xuât giải pháp chuyển đổi số cho Công ty qua ZOOM. 

Cũng trong thời gian trên, chuyên gia đã tiến hành đào tạo về  “Sản xuất thông minh và phương pháp tiếp cận cho doanh nghiệp” cho trên 50 học viên của Công ty với các nội dung chính như tổng quan về sản xuất thông minh; giới thiệu mô hình và công cụ đánh giá sản xuất thông minh; đánh giá doanh nghiệp tiếp cận sản xuất thông minh; cơ hội tiếp cận, triển khai sản xuất thông minh cho các doanh nghiệp.

Chuyên gia đào tạo về "Nhận thức về nhà máy điện thông minh” cho các CBCNV Công ty.

VNPI