Hướng dẫn áp dụng và đánh giá nội bộ HTQLCL ISO 9001:2015

Đăng ký
Tổ chức/doanh nghiệp có từ 03 đại biểu đăng ký sẽ được giảm 5% tổng phí tham dự.

Lợi ích của khóa học

Khóa đào tạo được thiết kế với 30% thời gian thực hành thông qua các bài tập tình huống, giúp học viên:

  • Nắm được các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015;

- Lập kế hoạch và tổ chức đánh giá nội bộ tại Đơn vị;

 - Biết cách xác định các nội dung cần đánh giá và thực hiện việc đánh giá tại chỗ để xác định mức độ phù hợp của đơn vị/bộ phận được đánh giá so với các yêu cầu;

- Lập và báo cáo kết quả đánh giá chính xác, ngắn gọn;

Xác định các vấn đề cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng.

Nội dung khóa học

Phần 1: Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 9001:2015

  • Quá trình soát xét/ sửa đổi tiêu chuẩn ISO 9001 & ISO 9000:2015; Phân tích cơ sở và thuật ngữ trong ISO 9000:2015; Các nguyên tắc quản lý chất lượng; Yêu cầu về hệ thống tài liệu trong ISO 9001:2015; Triển khai và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015.

Phần 2: Các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

  • Phân tích  và hướng dẫn các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; Xác định các văn bản cần thiết của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015, Cách thức quản lý thông tin dạng văn bản; Cách thức sử dụng công cụ hỗ trợ (KPI, SWOT, PEST,..).

Phần 3: Quá trình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

  • Xác định bối cảnh của tổ chức; Xác định phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng; Xây dựng kế hoạch triển khai; Đào tạo huấn luyện; Văn bản hóa các quá trình; Thiết lập mục tiêu các quá trình; Đo lường kết quả thực hiện; Cải tiến liên tục.

 Phần 4: Tổng quan về các hoạt động đánh giá

  • Các khái niệm và nguyên tắc về đánh giá; Các loại đánh giá ; Quản lý chương trình và các bước tiến hành đánh giá

Phần 5: Quá trình đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015

  • Lập kế hoạch đánh giá; Đánh giá hệ thống tài liệu; Xây dựng phiếu hỏi đánh giá tại chỗ (Checklist); Các bước tiến hành đánh giá (họp khai mạc, đánh giá tại các đơn vị, họp kết thúc); Phương pháp đánh giá và xác định sự phù hợp của hệ thống quản lý chất lượng đối với các yêu cầu của ISO 9001:2015; Kỹ thuật đặt câu hỏi, quan sát và xem xét hồ sơ, tài liệu trong quá trình đánh giá tại chỗ; Viết báo cáo đánh giá

Ghi chú: Bài tập tình huống và thực hành được áp dụng trong các phần trên.

Vũ Thị Thu Hà và Vũ Hồng Quân

Chuyên gia tư vấn

Có gần 20 năm kinh nghiệm giảng dạy và triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000, 14000… và các công cụ cải tiến (Lean, 6 Sigma, 5S, …) tại các Tập đoàn, Tổng Công ty và các tổ chức/doanh nghiệp.

Tôi muốn đăng ký khóa học

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin để đăng ký khóa của chúng tôi sớm nhất

Quản lý hiệu quả trong một thế giới Đại chuyển đổi
Hướng dẫn thực hành phương pháp cải tiến liên tục Kaizen tại doanh nghiệp
Hướng dẫn áp dụng và đánh giá nội bộ HTQLCL ISO 9001:2015
Hướng dẫn áp dụng và đánh giá Thực hành tốt 5S
Development of Public-sector Productivity Specialist (APO Certified Public Sector Productivity Specialist)
Workshop on Empowerment of Small-scale Farmers in Adopting Internet of Things Technologies
Conference on Rural Tourism Promotion for Sustainable Socioeconomic Development
5th International Conference on Biofertilizers and Biopesticides: Marketing and Commercialization
Study Mission to a Nonmember Country on Smart Cities and Urban Mobility

Đào tạo theo yêu cầu

Ngoài các khoá học cố định, VNPI sẵn sàng tuỳ chỉnh các khoá đào tạo phù hợp cho doanh nghiệp, tổ chức của bạn. Tuỳ biến các chuyên đề độc nhất và đào tạo tại bất cứ đâu, phù hợp với lịch trình của doanh nghiệp bạn:

- Tuỳ biến địa điểm: Giảng dạy trực tiếp tại tổ chức, doanh nghiệp hoặc địa điểm được yêu cầu
- Tuỳ biến thời gian: Lộ trình và thời lượng đào tạo phù hợp với nhu cầu
- Tuỳ biến bài giảng: Các chuyên đề thiết kế riêng cho tổ chức, doanh nghiệp

Tìm hiểu thêm