Tin tức

Back

Cập nhật tiêu chuẩn APO PS 101:2023

Thông tin cập nhật tiêu chuẩn APO PS 101:2023

Ngày 14 tháng 10 năm 2023, APO AB ban hành APO PS 101:2023 Yêu cầu đối với chuyên gia năng suất.

Bản cập nhật này không có thay đổi quá lớn đối với hệ thống quản lý chứng nhận. Một số yêu cầu của chương trình để chứng nhận người nộp đơn đã được thay đổi. Những thay đổi sẽ không ảnh hưởng đến những người hiện được chứng nhận bởi các CB được công nhận. CB cần cập nhật sổ tay hướng dẫn chứng nhận, tài liệu tiếp thị chương trình và tài liệu bao gồm các biểu mẫu. CB cũng phải phổ biến các yêu cầu cập nhật việc ban hành các tài liệu và thành phần của TWG, đồng thời thực hiện tất cả các yêu cầu của chương trình sửa đổi trong vòng sáu tháng/trước khi đánh giá giám sát.

Các ứng viên có thể tải bản cập nhật APO PS 101:2023 tại đây

https://drive.google.com/drive/folders/1rkdnJ8pX5V8JLnEhyqT6b-0WQk-r9r2p?usp=drive_link