Tin tức

Back

Xây dựng và ban hành Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13751:2023 Yêu cầu đối với chuyên gia năng suất

Với mục tiêu xây đựng đội ngũ Chuyên gia năng suất quốc gia có năng lực về chuyên môn, chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp phục vụ mục tiêu thúc đẩy phong trào năng suất, nâng cao năng suất quốc gia, ngành, địa phương và doanh nghiệp. Bộ Khoa học và Công nghệ - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban thành Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13751:2023 - Yêu cầu đối với chuyên gia năng suất.

TCVN 13751:2023 đưa ra chuẩn mực đánh giá Chuyên gia năng suất theo theo khung đánh giá năng lực con người ASK (Thái độ - Kỹ năng – Kiến thức) – đây được xem là mô hình tiêu chuẩn nghề nghiệp được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới.

Theo cách đánh giá này, một Chuyên gia năng suất theo Tiêu chuẩn TCVN 13751:2023 cần phải đáp ứng đầy đủ 3 nhóm tiêu chí sau:

  • Về kiến thức: Chuyên gia phải được đào đạo cơ bản (cao đẳng hoặc đại học với số năm kinh nghiệm theo quy định). Chuyên gia cũng phải được đào tạo chuyên môn về năng suất, các giải pháp năng suất cơ bản và nâng cao; và phải ứng dụng các chuyên môn này vào công việc thực tế một cách thường xuyên, mang lại kết quả tích cực theo quy định của tiêu chuẩn);
  • Về kỹ năng: Chuyên gia phải chứng minh được mình có đầy đủ các kỹ năng triển khai công việc chuyên môn, đồng thời phải có các kỹ năng cá nhân đảm bảo đáp ứng được nhiệm vụ của một Chuyên gia năng suất;
  • Về thái độ: Chuyên gia phải tuân thủ 15 quy tắc nghề nghiệp mà Chuyên gia năng suất phải cam kết thực hiện được quy định rõ trong tiêu chuẩn.