Chuyên gia đánh giá trưởng HTQLCL ISO 9001:2015

- Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 9001:2015 được thiết kế với 40% thời gian thực hành các kỹ năng đánh giá tại doanh nghiệp giả định, qua đó học viên có khả năng:

Lập và quản lý các chương trình, kế hoạch đánh giá nội bộ với vai trò của trưởng đoàn đánh giá;

Tổ chức thực hiện cuộc đánh giá chứng nhận hoặc bên ngoài theo các chuẩn mực quốc tế (tế (đánh giá bên thứ ba, đánh giá nhà cung cấp…)

Xác định nhu cầu và tổ chức các hoạt động cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.

Học viên được cấp Chứng chỉ chuyên gia đánh giá trưởng là cơ sở để trở thành chuyên gia đánh giá chuyên nghiệp, có khả năng phát triển chuyên môn về cải tiến năng suất và chất lượng trong doanh nghiệp.

Đăng ký

Lợi ích của khóa học

Nội dung khóa học

1.Tổng quan về chất lượng và các nguyên tắc quản lý chất lượng

  • Các khái niệm về chất lượng; Quá trình phát triển của quản lý chất lượng; Bộ tiêu chuẩn ISO 9000; Cơ sở của hệ thống quản lý chất lượng; Các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý; Các nguyên tắc của quản lý chất lượng.

2.Giới thiệu về đánh giá và hoạt động đánh giá sự phù hợp

  • Các khái niệm và phân loại đánh giá; Quá trình và nguyên tắc đánh giá; Hoạt động đánh giá sự phù hợp và cơ chế thừa nhận lẫn nhau; Các tiêu chuẩn cơ bản trong hoạt động đánh giá sự phù hợp; Quản lý nhà nước đối với hoạt động chứng nhận.

3.Các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng

  • Cấu trúc tiêu chuẩn ISO 9001:2015; Xác định các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015; Tài liệu hệ thống quản lý chất lượng; Nhận biết các quá trình của hệ thống quản lý chất lượng.

4.Quản lý chương trình đánh giá và chuẩn bị cuộc đánh giá

  • Quản lý chương trình đánh giá; Xem xét tài liệu; Lập kế hoạch đánh giá;Lập phiếu đánh giá

5.Quá trình đánh giá tại chỗ và các kỹ thuật, phương pháp đánh giá

  • Quá trình đánh giá tại chỗ; Họp khai mạc; Phương pháp và kỹ thuật đánh giá; Hướng dẫn đánh giá các điều khoản mới của ISO 9001:2015

6.Báo cáo kết quả đánh giá và theo dõi thực hiện hành động khắc phục

  • Báo cáo không phù hợp; Báo cáo kết quả đánh giá; Họp kết thúc; Theo dõi thực hiện hành động khắc phục

7.Yêu cầu về năng lực của chuyên gia đánh giá

  • Yêu cầu chung về năng lực đối với chuyên gia đánh giá; Yêu cầu bổ sung về kiến thức và kỹ năng; Phê duyệt và phát triển năng lực của chuyên gia; Đăng ký chuyên gia CQI-IRCA.

 

 

Tôi muốn đăng ký khóa học

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin để đăng ký khóa của chúng tôi sớm nhất

Chuyên gia năng suất (theo chương trình chuẩn của Tổ chức Năng suất Châu Á - APO)
Đo lường năng suất và đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp TFP vào tăng trưởng kinh tế của địa phương
Hướng dẫn áp dụng 5S trong trường học
Lưu trữ và quản lý kho hoá chất 19/6/2023 (01 ngày, từ 8h30-12h00)
Nhận thức chung về hệ thống quản lý đổi mới sáng tạo ISO 56000
Quản lý chất hạn chế trong các nhà máy
Đánh giá rủi ro hoá chất
Xây dựng danh mục quản lý hoá chất và SDS
Chuyên gia đánh giá trưởng HTQLCL ISO 9001:2015 (đáp ứng yêu cầu của Thông tư 36/2014/TT-BKHCN)
Kỹ năng cải tiến công việc
Kỹ năng hướng dẫn công việc
Hướng dẫn áp dụng HTQLCL TCVN ISO 18091:2020 và bộ tiêu chí đánh giá chất lượng tại chính quyền địa phương
Chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 trong CQHCNN (đáp ứng yêu cầu của Thông tư 26/2014/TT-BKHCN)
Hướng dẫn áp dụng và đánh giá thực hành tốt 5S
Thực hành 7 công cụ kiểm soát chất lượng

Đào tạo theo yêu cầu

Ngoài các khoá học cố định, VNPI sẵn sàng tuỳ chỉnh các khoá đào tạo phù hợp cho doanh nghiệp, tổ chức của bạn. Tuỳ biến các chuyên đề độc nhất và đào tạo tại bất cứ đâu, phù hợp với lịch trình của doanh nghiệp bạn:

- Tuỳ biến địa điểm: Giảng dạy trực tiếp tại tổ chức, doanh nghiệp hoặc địa điểm được yêu cầu
- Tuỳ biến thời gian: Lộ trình và thời lượng đào tạo phù hợp với nhu cầu
- Tuỳ biến bài giảng: Các chuyên đề thiết kế riêng cho tổ chức, doanh nghiệp

Tìm hiểu thêm