Nghiên cứu năng suất

Từ điển năng suất cho mọi người

Các thuật ngữ về năng suất, được định nghĩa khoa học, chính xác và cập nhật từ Viện Năng suất Việt Nam.

Trên 20 năm thực hiện hoạt động nghiên cứu

Nghiên cứu nâng cao năng suất quốc gia

Nghiên cứu nâng cao năng suất quốc gia

Tổ chức nghiên cứu đa ngành và nghiên cứu chuyên sâu để đề xuất về chiến lược, chính sách và cơ chế nâng cao năng suất quốc gia

Nghiên cứu năng suất ngành

Nghiên cứu năng suất ngành

Phân tích, xác định yếu tố tác động và đề xuất các giải pháp nâng cao năng suất lao động xã hội, ngành, địa phương nói chung

Nghiên cứu năng suất cho địa phương

Nghiên cứu năng suất cho địa phương

Phân tích, đánh giá và công bố báo cáo năng suất lao động, năng suất yếu tố tổng hợp (TFP) của Việt Nam theo định kỳ

Nghiên cứu năng suất doanh nghiệp

Nghiên cứu năng suất doanh nghiệp

Phân tích, xác định yếu tố tác động và đề xuất các giải pháp nâng cao năng suất lao động cho các doanh nghiệp - tổ chức nói chung 

Hoạt động nghiên cứu nổi bật
Báo cáo năng suất
Nghiên cứu mới nhất
Đề tài - nhiệm vụ nghiên cứu