Nhận thức chung về kiểm kê khí nhà kính

Tiêu chuẩn ISO 14064-1 là tiêu chuẩn đưa ra các hướng dẫn cho tổ chức, doanh nghiệp trong việc quản lý và báo cáo về lượng khí nhà kính (GHG) mà chúng phát thải hoặc loại bỏ. Tiêu chuẩn tập trung vào các yêu cầu và hướng dẫn cho tổ chức về việc lập chỉ số dấu vết khí nhà kính (GHG). Bằng cách tuân thủ ISO 14064-1, các tổ chức có thể xác định và quản lý hiệu quả lượng khí nhà kính mà chúng phát thải hoặc loại bỏ, từ đó hướng tới mục tiêu giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực đối với biến đổi khí hậu và môi trường.

Đăng ký

Lợi ích của khóa học

Tiêu chuẩn ISO 14064-1 là tiêu chuẩn đưa ra các hướng dẫn cho tổ chức, doanh nghiệp trong việc quản lý và báo cáo về lượng khí nhà kính (GHG) mà chúng phát thải hoặc loại bỏ. Tiêu chuẩn tập trung vào các yêu cầu và hướng dẫn cho tổ chức về việc lập chỉ số dấu vết khí nhà kính (GHG). Bằng cách tuân thủ ISO 14064-1, các tổ chức có thể xác định và quản lý hiệu quả lượng khí nhà kính mà chúng phát thải hoặc loại bỏ, từ đó hướng tới mục tiêu giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực đối với biến đổi khí hậu và môi trường.

Nội dung khóa học

Tiêu chuẩn ISO 14064-1 là tiêu chuẩn đưa ra các hướng dẫn cho tổ chức, doanh nghiệp trong việc quản lý và báo cáo về lượng khí nhà kính (GHG) mà chúng phát thải hoặc loại bỏ. Tiêu chuẩn tập trung vào các yêu cầu và hướng dẫn cho tổ chức về việc lập chỉ số dấu vết khí nhà kính (GHG). Bằng cách tuân thủ ISO 14064-1, các tổ chức có thể xác định và quản lý hiệu quả lượng khí nhà kính mà chúng phát thải hoặc loại bỏ, từ đó hướng tới mục tiêu giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực đối với biến đổi khí hậu và môi trường.

Nhằm giúp các tổ chức/doanh nghiệp phát triển đội ngũ có kiến thức về kiểm kê khí nhà kính và kỹ năng trong việc xây dựng báo cáo kiểm kê khí nhà kính, Viện Năng suất Việt Nam tổ chức 02 khoá đào tạo:

Khoá 1: Nhận thức chung về kiểm kê khí nhà kính

- Thời gian: 03/7/2024 (01 ngày)

- Kinh phí: 1.000.000 đồng (đã bao gồm 5% VAT)

Tôi muốn đăng ký khóa học

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin để đăng ký khóa của chúng tôi sớm nhất

Nhận thức chung về kiểm kê khí nhà kính
Chuyên gia năng suất (theo chương trình chuẩn của Tổ chức Năng suất Châu Á - APO)
Đo lường năng suất và đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp TFP vào tăng trưởng kinh tế của địa phương
Hướng dẫn áp dụng 5S trong trường học
Lưu trữ và quản lý kho hoá chất 19/6/2023 (01 ngày, từ 8h30-12h00)
Nhận thức chung về hệ thống quản lý đổi mới sáng tạo ISO 56000
Quản lý chất hạn chế trong các nhà máy
Đánh giá rủi ro hoá chất
Xây dựng danh mục quản lý hoá chất và SDS
Chuyên gia đánh giá trưởng HTQLCL ISO 9001:2015 (đáp ứng yêu cầu của Thông tư 36/2014/TT-BKHCN)
Kỹ năng cải tiến công việc
Kỹ năng hướng dẫn công việc
Hướng dẫn áp dụng HTQLCL TCVN ISO 18091:2020 và bộ tiêu chí đánh giá chất lượng tại chính quyền địa phương
Chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 trong CQHCNN (đáp ứng yêu cầu của Thông tư 26/2014/TT-BKHCN)
Hướng dẫn áp dụng và đánh giá thực hành tốt 5S

Đào tạo theo yêu cầu

Ngoài các khoá học cố định, VNPI sẵn sàng tuỳ chỉnh các khoá đào tạo phù hợp cho doanh nghiệp, tổ chức của bạn. Tuỳ biến các chuyên đề độc nhất và đào tạo tại bất cứ đâu, phù hợp với lịch trình của doanh nghiệp bạn:

- Tuỳ biến địa điểm: Giảng dạy trực tiếp tại tổ chức, doanh nghiệp hoặc địa điểm được yêu cầu
- Tuỳ biến thời gian: Lộ trình và thời lượng đào tạo phù hợp với nhu cầu
- Tuỳ biến bài giảng: Các chuyên đề thiết kế riêng cho tổ chức, doanh nghiệp

Tìm hiểu thêm