Trung tâm Đào tao và Chỉ đạo tuyến- Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức áp dụng thành công tiêu chuẩn ISO 9001:2015