APO Agricultural Transformation Framework

Khung chuyển đổi nông nghiệp (ATF) là một cách tiếp cận toàn diện để xây dựng năng lực của các quốc gia thành viên trong việc áp dụng các công nghệ hiện đại và thực hành chuyển đổi cấp độ trang trại tốt nhất. ATF cũng khuyến khích những thay đổi trong chuỗi cung ứng thực phẩm dẫn đến khả năng truy xuất nguồn gốc và an toàn cao hơn, giá trị gia tăng cao hơn và nông nghiệp bền vững hơn.

Link tải: https://www.apo-tokyo.org/publications/papers/apo-agricultural-transformation-framework/