Benchmarking Research Project on the Food Manufacturing Sector in Asia

Để tăng cường hiệu quả của toàn bộ chuỗi giá trị, điều quan trọng đối với các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm là phải chia sẻ và so sánh hiệu quả kinh doanh với nhau để xác định các lỗ hổng và điểm cải tiến chung trong hệ thống và quy trình tổ chức. Bên cạnh cải tiến liên tục, việc sử dụng dữ liệu so sánh và điểm chuẩn giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ đạt được những cải tiến đột phá. Điểm chuẩn là một quy trình chiến lược sẽ cho phép các doanh nghiệp vừa và nhỏ thiết lập và mở rộng các mục tiêu và phát triển các kế hoạch hành động để nâng cao khả năng cạnh tranh của họ.

Link tải: https://www.apo-tokyo.org/publications/papers/benchmarking-research-project-on-the-food-manufacturing-sector-in-asia/