Gearing Up To Industry 4.0: Digitization Strategies for SMEs

Các chiến lược thành công để số hóa các doanh nghiệp vừa và nhỏ chỉ có thể được thực hiện bằng cách sử dụng phương pháp tiếp cận nhiều bên liên quan bao gồm tất cả các tác nhân trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Cách tiếp cận đó cũng liên quan đến việc tích hợp các chiến lược số hóa được thúc đẩy bởi khu vực công với những người trong các lĩnh vực khác. Nó cũng nên xem xét mức độ trưởng thành của các doanh nghiệp vừa và nhỏ cả về chu kỳ sống và chuyên môn về số hóa và quản lý các công nghệ Công nghiệp 4.0.
Dự kiến bộ sách này sẽ cung cấp một bức tranh đầy đủ hơn về sự sẵn sàng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ cho Công nghiệp 4.0. Báo cáo cũng cung cấp đầu vào hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách thúc đẩy các sáng kiến của chính phủ để hỗ trợ quá trình chuyển đổi công nghiệp của họ. Sự đóng góp và cam kết của tất cả các chuyên gia tham gia dự án nghiên cứu này được APO đánh giá cao.

Link tải: https://www.apo-tokyo.org/publications/papers/gearing-up-to-industry-4-0-digitization-strategies-for-smes/