Green Productivity and Productivity Measurement Program for Myanmar

Ấn phẩm này là kết quả của nỗ lực xác định lại tiến bộ kinh tế của Myanmar, thông qua việc xây dựng khung kế toán tăng trưởng. Nó bao gồm sự kiểm tra chuyên sâu về các vấn đề năng suất năng lượng và đo lường hiệu suất năng suất năng lượng ở cấp độ tổng hợp và ngành.

Link tải: https://www.apo-tokyo.org/publications/papers/green-productivity-and-productivity-measurement-program-for-myanmar/