Assessment of Green Productivity Implementation and Needs of Member Countries

Kết quả từ nghiên cứu và đánh giá nhu cầu Năng suất xanh (GP) cho các quốc gia thành viên APO do Trung tâm Xuất sắc về GP thực hiện trong nửa cuối năm 2013 trình bày. Các chuyên gia quốc gia từ 13 quốc gia thành viên APO đã thực hiện nghiên cứu dựa trên các phương pháp đánh giá nhanh, bảng câu hỏi khảo sát và các cuộc họp của các bên liên quan.

Link tải: https://www.apo-tokyo.org/publications/project_reports/assessment-of-green-productivity-implementation-and-needs-of-member-countries/