Development of a Framework for Cooperation between the APO, NPOs and National Institutes of Technology for the development of productivity courses

Một khung mô hình được đặt ra cho sự hợp tác giữa APO và NPOs trong việc phát triển các khóa học liên quan đến năng suất. Nó dựa trên đánh giá và tổng hợp các bài báo quốc gia, các bài thuyết trình về tài nguyên và thảo luận trong Hội thảo về Phát triển các khóa học cho các nhà thực hành năng suất tại Viện Công nghệ được tổ chức vào tháng 5 năm 2014 tại Đài Bắc, Trung Hoa Dân Quốc.

Link tải: https://www.apo-tokyo.org/publications/project_reports/development-of-a-framework-for-cooperation-between-the-apo-npos-and-national-institutes-of-technology-for-the-development-of-productivity-courses/