New Perspectives on Productivity in the Knowledge Economy

Ấn phẩm này là tập hợp các công bố quan trọng từ hai nhà tư tưởng nổi tiếng thế giới, Tiến sĩ Laurence Prusak và Giáo sư Ikujiro Nonaka. Họ đã chia sẻ những ý tưởng kích thích tư duy về năng suất trong nền kinh tế tri thức tại một diễn đàn được tổ chức vào tháng 5 năm 2015 tại Nhật Bản.

Link tải: https://www.apo-tokyo.org/publications/project_reports/new-perspectives-on-productivity-in-the-knowledge-economy/