Raising Productivity in Higher Education: Selected papers on global best practices from experts

Báo cáo thảo luận về tổng quan mô hình được công nhận bởi Hội đồng nghiên cứu quốc gia Hoa Kỳ. Nó phân tích một bộ sưu tập dữ liệu xuyên quốc gia liên quan đến mười quốc gia châu Á và đa dạng các tổ chức. Ở mỗi quốc gia, các đánh giá được tiến hành trong bối cảnh chính trị và thể chế nổi bật. Bài viết đánh giá các đóng góp về kỹ thuật và thực nghiệm cho nghiên cứu, và đưa ra các bối cảnh và chiến lược để cải thiện chính sách quốc gia và quản lý thể chế. Nó nhấn mạnh giá trị của tiến trình nghiên cứu khoa học theo ngữ cảnh về năng suất trong giáo dục đại học.

Link tải: https://www.apo-tokyo.org/publications/project_reports/raising-productivity-in-higher-education-select-papers-on-global-best-practices-from-experts/