Dự án KPIs - APO

Bạn không thể quản lý nếu không đo lường được

Nếu không đo lường được, bạn không thể cải tiến được

Đo lường được nghĩa là đã được thực hiện

Mỗi tổ chức, doanh nghiệp đã lớn mạnh và hình thành sứ mệnh sẽ xây dựng mục tiêu cần đạt được, đồng thời áp dụng phương pháp đo lường tăng trưởng so với mục tiêu đã đề ra. 

KPI chính là công cụ giúp doanh nghiệp theo dõi và giám sát việc đạt được mục tiêu chiến lược đã đề ra để có những quyết sách kịp thời. 

KPI - Key Performance Indicator, chỉ số đánh giá hoạt động chính, là công cụ giúp tổ chức theo dõi, giám sát việc đạt được các mục tiêu chiến lược của tổ chức.

Báo cáo đầy đủ: https://www.youtube.com/watch?v=mTvgFaD2p0k