Quốc tế

AGRICULTURAL PRODUCTIVITY IN ASIA MEASURES AND PERSPECTIVES 2019

Nghiên cứu này được thực hiện để chỉ ra cách giải quyết các lỗ hổng và điểm yếu hiện tại trong các hệ thống giám sát năng suất nông nghiệp ở các nước thành viên APO. Báo cáo toàn diện phân tích xu hướng năng suất và năng suất nông nghiệp với dữ liệu từ năm 1961 đến 2015. Nó mở đường cho việc thiết lập cơ sở dữ liệu khu vực APO hài hòa về các chỉ số năng suất nông nghiệp để đo điểm chuẩn và giám sát dài hạn, giúp thiết kế các chương trình phù hợp để hỗ trợ nhu cầu của ngành trong thành viên APO.

Link tải sách: https://www.apo-tokyo.org/publications/series/agricultural-productivity-in-asia-measures-and-perspectives-2019/

Liên hệ VNPI
icon--check-star
Tự hào đồng hành cùng