Bio-gas: GP Option for Community Development 2003

Khí sinh học: Lựa chọn GP cho phát triển cộng đồng 2003

Link tải sách: https://www.apo-tokyo.org/publications/ebooks/biogas-a-gp-option-for-community-development-pdf-2-2mb/