Green Productivity and Green Supply Chain Manual 2008

Được viết bằng một câu hỏi, gợi ý và định dạng ví dụ, hướng dẫn sử dụng là một tài liệu độc lập bao gồm tất cả các khía cạnh của chuỗi cung ứng xanh theo cách thức sáng suốt, từng bước.

Link tải sách: https://www.apo-tokyo.org/publications/ebooks/green-productivity-and-green-supply-chain-manual-pdf-37-8mb/