Danh sách khóa đào tạo

Hướng dẫn áp dụng và đánh giá HTQL Môi trường ISO 14001
 • Thời gian : Ngày 19-21/10/2022
 • Địa điểm : VNPI
 • Giảng viên :
 • Lĩnh vực :
Chuyên gia Lean 6 Sigma đai vàng
 • Thời gian : Ngày 26-28/10/2022
 • Địa điểm : Địa điểm đào tạo trực tiếp: Phòng Đào tạo – Viện Năng suất Việt Nam, Nhà F, Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Giảng viên :
 • Lĩnh vực : Công cụ cải tiến
Chuyên gia đánh giá nội bộ và cải tiến HTQLCL theo ISO 9001:2015
 • Thời gian : - Khoá 1: Ngày 12-14/10/2022 - Khoá 2: Ngày 30/11/2022 – 02/12/2022
 • Địa điểm : VNPI
 • Giảng viên :
 • Lĩnh vực :
Quản lý sản xuất
 • Thời gian : 20-22/7/2022
 • Địa điểm : Trực tiếp tại Viện
 • Giảng viên :
 • Lĩnh vực :
Hướng dẫn áp dụng và đánh giá nội bộ TCVN/ISO IEC 17025