Danh sách khóa đào tạo

20-IN-88-GE-SMN-A
Study Mission to a Nonmember Country on Smart Cities and Urban Mobility
  • Thời gian : 14-18/9/2020.
  • Địa điểm : London, UK
  • Giảng viên :
  • Lĩnh vực :