Tin tức

Trở về

Dự án Đánh giá và xác định giải pháp cải tiến tại doanh nghiệp theo phương pháp Lean 6 Sigma

Lean 6 Sigma là phương pháp quản lý kết hợp giữa Giảm lãng phí - Lean và Giảm sai lỗi - 6 Sigma. Áp dụng Lean 6 Sigma giúp tối ưu hóa các quá trình, rút ngắn thời gian sản xuất/cung cấp dịch vụ, nâng cao chất lượng và gia tăng sự hài lòng khách hàng.

Kính gửi: Ban lãnh đạo Tổ chức/doanh nghiệp

Lean 6 Sigma là phương pháp quản lý kết hợp giữa Giảm lãng phí - Lean và Giảm sai lỗi - 6 Sigma. Áp dụng Lean 6 Sigma giúp tối ưu hóa các quá trình, rút ngắn thời gian sản xuất/cung cấp dịch vụ, nâng cao chất lượng và gia tăng sự hài lòng khách hàng. Thực hiện Chương trình quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng, Viện Năng suất Việt Nam tiến hành lựa chọn doanh nghiệp tham gia dự án “Đánh giá thực trạng và xác định giải pháp cải tiến tại doanh nghiệp theo phương pháp Lean 6 Sigma” như sau:

- Thời gian thực hiện:  28/03/2018 – 28/04/2018
- Số doanh nghiệp được lựa chọn: 03 doanh nghiệp
- Nội dung thực hiện: Hỗ trợ doanh nghiệp điểm áp dụng các công cụ nhằm đánh giá thực trạng và xác định các giải pháp cải tiến thông qua các hoạt động:

* Nhận diện và xác định vấn đề cần cải tiến.
* Đo lường năng lực quá trình, sản phẩm của doanh nghiệp.
* Phân tích số liệu và kiểm chứng giả thuyết thông qua số liệu thực tế của doanh nghiệp.
* Thiết lập các giải pháp cải tiến nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

- Hình thức triển khai và hỗ trợ:
Chuyên gia hướng dẫn kỹ thuật phân tích các loại lãng phí, phân tích quá trình, phân tích chuỗi giá trị, theo phương pháp DMAIC và hướng dẫn các hoạt động cải tiến theo Lean 6 Sigma.

- Trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp khi tham gia chương trình:
* Cam kết và bố trí nguồn lực thích hợp để thực hiện các nội dung của dự án;
* Hỗ trợ chi phí đi lại, ăn, nghỉ của chuyên gia làm việc tại doanh nghiệp và các chi phí nội bộ để thực hiện các nội dung của dự án.

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DỰ ÁN
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ XÁC ĐỊNH GIẢI PHÁP CẢI TIẾN
TẠI DOANH NGHIỆP THEO PHƯƠNG PHÁP LEAN 6 SIGMA
(Kế hoạch dự kiến)

Thời gian Nội dung Ghi chú
Giữa tháng 03/2018 Đăng ký tham gia và điền thông tin vào bản đăng ký/ cung cấp thông tin như trong bản đăng ký yêu cầu kèm theo - Công ty gửi lại trước 25/03/2018
Tuần
28- 30/3/2018
- Khảo sát, giới thiệu nội dung triển khai dự án tại doanh nghiệp và trao đổi về triển khai dự án.
- Thống nhất về kế hoạch tham gia dự án và các thủ tục liên quan.
- Nhóm chuyên gia tư vấn
- Đại diện Lãnh đạo
- Nhóm dự án của Công ty
Tuần
28- 30/3/2018
- Hướng dẫn và triển khai các công cụ cải tiến nhằm thu thập dữ liệu và xác định các vấn đề của doanh nghiệp. - Nhóm chuyên gia tư vấn
- Nhóm dự án của Công ty
Tuần
09-14/04/2018
- Hướng dẫn triển khai đo lường, phân tích và đề xuất các dự án cải tiến nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. - Nhóm chuyên gia tư vấn
- Nhóm dự án của Công ty
Tuần
23-27/04/2018
- Báo cáo kết quả phân tích, đo lường và các giải pháp cải tiến tại doanh nghiệp. - Nhóm chuyên gia tư vấn
- Ban lãnh đạo Công ty

 

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Vũ Hồng Minh: 0982 419 883 / vhminh@vnpi.vn/ Hotline:  0912.293.223.
Trân trọng cảm ơn./.