Tin tức

Trở về

APO-AB đánh giá giám sát hoạt động chứng nhận Chuyên gia năng suất của Văn phòng ViProCB

Đoàn chuyên gia của Tổ chức năng suất Châu Á (APO) đã có hoạt động đánh giá giám sát (Surveillance Assess) lần đầu tiên đối với ViProCB sau hơn 1 năm được công nhận chính thức.

Đoàn Chuyên gia đánh giá đã triển khai hoạt động đánh giá giám sát một cách nghiêm ngặt các hoạt động của Văn phòng Chứng nhận Chuyên gia năng suất ViProCB đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn của tổ chức chứng nhận APO-AB.

Sau 2 ngày làm việc, Đoàn Chuyên gia đánh giá xác nhận các hoạt động của ViProCB đáp ứng tốt các yêu cầu của APO-AB.

Trong thời gian tới, ViProCB tiếp tục đẩy mạnh Chương trình chứng nhận Chuyên gia năng suất (theo APO:PS-101) đồng thời hoàn thiện và cải tiến hệ thống chứng nhận đáp ứng các yêu cầu mới.