Tin tức

Trở về

Chính thức công nhận ViProCB

Ngày 24/9/2021, Văn phòng Chứng nhận chuyên gia năng suất (ViProCB) chính thức được công nhận bởi Cơ quan Công nhận của Tổ chức Năng suất Châu Á (APO-AB).

Văn phòng Chứng nhận Chuyên gia năng suất (ViProCB) được thành lập ngày 16/7/2020, chịu trách nhiệm thực hiện chức năng đầu mối tổ chức các hoạt động chứng nhận chuyên gia năng suất trong và ngoài nước đáp ứng nhu cầu hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng; thực hiện đánh giá, ghi nhận các mô hình thực hành tốt về cải tiến năng suất tại các tổ chức, doanh nghiệp. 
Nói cách khác, Văn phòng Chứng nhận chuyên gia năng suất tại Việt Nam (ViProCB) tiến hành tổ chức lựa chọn và đánh giá các ứng
viên của Việt Nam có đủ năng lực, kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm đáp ứng APO-PS 101 - Yêu cầu chung đối với chuyên gia năng suất sẽ được chứng nhận Chuyên gia năng suất mang tầm khu vực và quốc tế.
Hiện tại, ViProCB đã chứng nhận cho 8 chuyên gia hàng đầu trong mảng năng suất - chất lượng. 
Để tìm hiểu về Chương trình chứng nhận chuyên gia năng suất và cách thức đăng ký, xin vui lòng tham khảo: http://viprocb.vn/