Trở về

Cấp chứng chỉ Thực hành tốt 5S

Lợi ích tham gia Chương trình đánh giá Thực hành tốt 5S

  • Được cấp chứng chỉ Thực hành tốt 5S sau khi đánh giá đạt mức yêu cầu (chứng chỉ có giá trị 02 năm kể từ ngày cấp);
  • Được sử dụng biểu tượng chứng chỉ 5S trong các văn bản giao dịch, tài liệu quảng cáo, giới thiệu về doanh nghiệp, danh thiếp… nhằm thể hiện rằng tổ chức/doanh nghiệp đã được chứng nhận Thực hành tốt 5S;
  • Trong 02 năm hiệu lực của chứng chỉ, thực hành 5S của tổ chức/doanh nghiệp sẽ được đánh giá giám sát 01 lần vào giữa chu kỳ. Đánh giá được dựa trên bộ hồ sơ duy trì 5S của tổ chức, doanh nghiệp. Hội đồng đánh giá sẽ yêu cầu bổ sung hồ sơ, bằng chứng hoặc thực hiện đánh giá giám sát tại chỗ nếu thấy cần thiết;
  • Chương trình hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp nâng cao động lực để duy trì và cải tiến hệ thống 5S hiện hành. Qua các lần đánh giá chính thức và giám sát, đoàn đánh giá sẽ đưa ra các khuyến nghị cải tiến cần thiết cho tổ chức, doanh nghiệp;


Mục tiêu của Chương trình

  • Tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp đã áp dụng thành công Chương trình 5S;
  • Thúc đẩy việc duy trì áp dụng và thường xuyên cải tiến thực hành 5S tại các tổ chức doanh nghiệp;
  • Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp áp dụng 5S làm cơ sở cho việc triển khai các chương trình cải tiến năng suất, chất lượng và hiệu quả hoạt động trong doanh nghiệp.


Đối tượng tham gia

  • Mọi tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam đã triển khai áp dụng 5S

 

Đăng ký tìm hiểu dịch vụ tư vấn